VAPH inschrijving

Omschrijving

Met een handicap hebt u vaak meer kosten dan anderen om te wonen, te werken of u te verplaatsen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt u deze extra kosten te dragen. U kunt er onder meer terecht voor een persoonlijk assistentiebudget of een toelage voor hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning of auto.

 

Op de website van het VAPH vindt u informatie over:

- Wonen en opvang

- Onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, hulpmiddelen, Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

 

Voor ondersteuning op het vlak van tewerkstelling en beroepsopleiding, dient u sinds 1 oktober 2008 contact op te nemen met de VDAB.

 

Voorwaarden

- u hebt een handicap

- u bent jonger dan 65 jaar

- op het moment van de aanvraag woont of verblijft u in Vlaanderen

 

Raadpleeg de gedetailleerde voorwaarden voor een inschrijving bij het VAPH.

Aanvragen

Waar?

Provinciale afdelingen van het Vlaams Agentschap.

Er bestaat tevens een mogelijkheid om on-line in te schrijven.

Hoe?

Om bijstand te vragen moet u rekening houden met volgende mogelijke procedures:

 

- als u nog geen dossiernummer bij het Vlaams Agentschap hebt (ook al was u wél ingeschreven in het vroegere Rijksfonds voor Sociale Reclassering of het Fonds 81, maar voor een andere vraag om bijstand) dan volgt u de gewone inschrijvingsprocedure.

 

- als u al eerder ingeschreven was bij het Vlaams Agentschap en u heeft nog bijkomende vragen, dan is de procedure wat eenvoudiger en moet u in principe alleen maar een brief (of nog beter, een A001-formulier, opvragen bij de Provinciale Afdeling) en met een korte motivatie opsturen naar de Provinciale Afdeling.

 

- is uw handicap al vastgesteld door een andere instantie, dan hoeft dit niet opnieuw te gebeuren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Zo kan de inschrijvingsprocedure worden versneld.

Het bestaan van uw handicap is voldoende aangetoond als u beschikt over één van de volgende attesten:

  • attest van buitengewoon kleuteronderwijs, buitengewoon lager onderwijs (type 2, 4, 5, 6 of 7) of buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1 en 2)
  • attest waaruit blijkt dat u recht hebt op bijkomende kinderbijslag (zelfredzaamheid van ten minste vier punten of ten minste vijftien punten op de medisch-sociale schaal)
  • attest waaruit blijkt dat u recht hebt op een integratietegemoetkoming van categorie 3, 4 of 5, of waaruit blijkt dat u een zelfredzaamheid van ten minste twaalf punten hebt
  • attest waaruit blijkt dat betrokkene verlengd minderjarig of onbekwaam verklaard is.

Beschikt u over een van deze attesten, dan beslist het VAPH binnen de twee maanden (in plaats van drie) over uw aanvraag.

De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) hoeft in die gevallen immers niet meer na te gaan of u in aanmerking komt voor bijstand.

Die attesten hebben een voldoende bewijskracht. De PEC gaat dan vooral na of u voor de gevraagde bijstand een beroep kunt doen op het VAPH. Deze versnelde procedure heet ook wel de 'artikel 6bis'-procedure.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provinciale afdeling van het VAPH in de provincie waar u woont.

 

- in bepaalde noodgevallen kunt u de inschrijvingsprocedure starten zonder dat een multidisciplinair verslag vereist is. Wanneer het bestaan van een handicap nog niet helemaal zeker is, gaat het om een voorlopige inschrijving. Wanneer u nood hebt aan dringende bijstand, gaat het om een tijdelijke dringende inschrijving.

Voorlopige inschrijving

Soms is het nog niet helemaal zeker of uw kind al dan niet een handicap heeft, maar zijn er sterke aanwijzingen in die richting. Er is dan nog verder onderzoek nodig. U kunt in dat geval uw zoon of dochter voorlopig inschrijven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

Met een voorlopige inschrijving kunt u:

een beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen tot 6 jaar oud; uw zoon of dochter laten opnemen in een observatie- en behandelingscentrum (OBC).

Voor een voorlopige inschrijving hoeft u geen multidisciplinair verslag (MDV) te laten opmaken. U bezorgt de provinciale afdeling van het VAPH een attest waaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen voor het bestaan of de ontwikkeling van een handicap. Dat attest kan enkel opgemaakt worden door een arts of een multidisciplinair team (MDT).

De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) beslist over de termijn van de begeleiding of opname.

De maximumtermijn voor thuisbegeleiding bedraagt 12 maanden.

Wilt u voor uw kind daarna verder een beroep doen op bijstand van het VAPH, dan moet het de gewone (of versnelde) inschrijvingsprocedure volgen.

De hierboven beschreven voorlopige inschrijvingsprocedure heet ook 'artikel 7'-procedure.

Inschrijving om dringende redenen

In bepaalde noodsituaties kan een persoon met een handicap (voorlopig) ingeschreven worden om dringende redenen.

Dit gebeurt op basis van:

een vonnis van de jeugdrechter, een beslissing van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorgeen gemotiveerd medisch attest of een attest van een erkend multidisciplinair team (MDT).

Het is de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) die beslist of de betrokkene al dan niet voorlopig wordt ingeschreven. Hij of zij kan dan maximaal drie maanden begeleid worden door een thuisbegeleidingsdienst of opgenomen worden in een voorziening.

Wil de betrokkene daarna verder een beroep doen op bijstand van het VAPH, dan moet hij of zij de gewone (of versnelde) inschrijvingsprocedure volgen.

De hierboven beschreven inschrijvingsprocedure om dringende redenen heet ook 'artikel 8'-procedure.

 

Indien u niet kunt instemmen met de beslissing die het Vlaams Agentschap neemt of van plan is te nemen, dan kunt u verzoekschrift tot heroverweging indienen. De te volgen procedure wordt altijd uitdrukkelijk vermeld in de brief.

 

Contacteer

Organisatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Adres Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel 02 225 84 11
Fax 02 225 84 05
E-mail informatie@vaph.be

Adres en openingsuren Provinciale Afdeling Antwerpen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Provinciale Afdeling Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem

T 03 270 34 40
F 03 270 34 41
E antwerpen@vaph.be

Openingsuren voor bezoekers:
op werkdagen van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur (in juli en augustus tot 16.00 uur).

Telefonische bereikbaarheid: enkel in de voormiddag.

Hoofd provinciale afdeling: Jef De Herdt - T 03 270 34 51

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster