Personenbelasting: Toeslag belastingvrije som voor personen met beperkingen

Omschrijving

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meerdere toeslagen op de belastingvrije som.

Voor het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) is het basisbedrag van de belastingvrije som gelijk aan:

  • 6.690 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen lager dan 23.900 euro
  • 6.430 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen hoger dan 23.900 euro

Voorwaarden

De vermindering wordt verleend aan een persoon waarvan:

  • de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroorzaakt
  • is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66 %
  • het vermogen om een inkomen te verwerven, na de primaire periode (= één jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), verminderd is tot hoogstens een derde

of die die erkend werd overeenkomstig de fiscale bepalingen van kracht vóór het aanslagjaar 1990 (inkomsten 1989)

 

Als u ten laste van een belastingplichtige wordt beschouwd, mag u in 2009 geen persoonlijk belastbaar inkomen hebben dat hoger is dan 2.830 euro.

Dit maximumbedrag wordt opgetrokken tot

4.080 euro voor de kinderen ten laste van een alleenstaande 

5.180 euro voor de kinderen met een handicap ten laste van een alleenstaande.

Aanvragen

Waar?

Federale Overheidsdienst Financiën

Hoe?

De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of die zelf een handicap heeft, moet op de daartoe bestemde plaats in zijn belastingaangifte vermelden welke personen van zijn gezin een handicap hebben.

Het officieel attest van invaliditeit van 66 % moet bijgevoegd worden.

Als u niet over een geldig attest beschikt, kunt u via de controleur der belastingen een medisch onderzoek aanvragen.

U vraagt bij de belastingsdienst het formulier 'aanvraag voor een medisch onderzoek' (formulier 332H) aan en stuurt dit ingevuld terug.

De controleur zal het document doorsturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die het medisch onderzoek zal verrichten.

Bedrag?

Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt verhoogd met de toeslagen voor een belastingplichtige die fiscaal afstammelingen of andere kinderen volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft.

Het kind met een handicap wordt voor twee geteld bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Opmerking: voor een kind van minder dan 3 jaar waarvoor geen opvangkosten werden afgetrokken is er een bijkomende vrijstelling.

 

Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt eveneens verhoogd:

  • voor elke belastingplichtige (d.w.z. elke echtgenoot of de alleenstaande belastingplichtige) die een handicap heeft
  • voor elke andere persoon die fiscaal als ten laste kan worden aangemerkt (inzonderheid ascendenten, broers, zusters, ..) die een handicap hebben
  • voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) 

Meebrengen

identiteitskaartattest

invaliditeitaangifteformulier

 

Contacteer

Organisatie Federale Overheidsdienst Financiën
Adres Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel
Tel 02 572 57 57 (elke werkdag van 08.00 tot 17.00 u.)
Website FOD Financiën - website
E-mail info.sg@minfin.fed.be

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster