Geluidshinder - klachten

Wat

In Willebroek bestaat er een reglement op de geluidshinder. Dit kan u terugvinden op de website van de lokale politie Willebroek: politiereglement.

 

Veel aandacht gaat daarin naar de omschrijving van geluidsniveaus. Zo wordt er een onderscheid gemaakt naar het aanvaardbaar 'storend' geluid, afhankelijk van het achtergrondgeluid.

 

Belangrijk is in deze artikel 332:

 

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.

 

 

Maar ook worden een aantal concrete zaken verboden :

 

- opzettelijk lawaai van auto's (gierende remmen, teveel gas geven)

 

- houtzagen, grasmaaiers, houtzagen, hakselaars, bosmaaiers en andere machines voor het tuinieren die door een motor worden aangedreven is alleen toegestaan tussen 7 en 22 u. Op zon- en feestdagen is het gebruik enkel toegestaan tussen 10 en 14u

(Merk op dat dit enkel geldt voor activiteiten die enkel te maken hebben met tuinieren! Dit is geen vrijgeleide om bouw- of andere werken uit te voeren die de buren kunnen hinderen).

 

- zonder vergunning vuurwerk gebruiken

 

 

 

Een aantal andere zaken zoals bv. dancings, café's, brommers, modelvliegtuigen e.d., worden door hogere wetten gereglementeerd.

 

Klachten hieromtrent kan u indienen bij de milieudienst en/of de politie en worden opgedeeld in 4 categorieën:


- burenhinder
- elektronisch versterkte muziek
- verkeer
- industriële geluidhinder

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

U stuurt een e-mail naar de milieudienst met daarin uw gedetailleerde klacht: wie, wat, hoe, wanneer, waar, enz... + uw contactgegevens : milieu@willebroek.be

 

OF

 

U begeeft zich tot op het gemeentehuis en vult daar een klachtenformulier in.

Wat meebrengen

ingevuld klachtenformulier

Procedure

Burenhinder
Na het indienen van uw klacht, wordt de geluidsmaker gecontacteerd door het gemeentebestuur waarbij we bemiddelend trachten op te treden. Ook uzelf wordt hiervan op de hoogte gebracht. Indien bemiddeling niet helpt, wordt het dossier overgedragen naar de politie.


Industriele geluidshinder
Onderscheid
klasse 1 bedrijven vallen onder bevoegdheid van afdeling milieuinspectie van de Vlaamse overheid, dus het dossier wordt doorgegeven aan de Vlaamse overheid. Op basis van een gesprek met de klager, kan de gemeente eventueel overgaan tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Sowieso wordt dan een PV opgemaakt en voor verdere afhandeling overgemaakt aan parket Mechelen en/of afdeling milieuinspectie.
Klasse 2 en 3 bedrijven vallen onder volledige bevoegdheid van het gemeentebestuur (toezichthoudende ambtenaren).
Na onderzoek van uw klacht kan overgegaan worden tot een plaatsbezoek op het bedrijf zelf en afhankelijk hiervan kan een akoestisch onderzoek worden overwogen.
Bij de start en bij het einde van het onderzoek wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster