Verkiezingen - volmacht

Wat

Als kiezer bent u in België bij wet verplicht uw stem uit te brengen. Kan u om één van de wettelijk opgesomde redenen (vb. ziekte, invaliditeit, beroeps-of dienstredenen, ...) niet zelf gaan stemmen, dan kan u toch voldoen aan de kiesplicht door volmacht te geven.

 

U kan volmacht geven aan elke kiezer. Er hoeft geen familieband te zijn. Een gemachtigde kan wel maar voor één persoon bij volmacht stemmen.

 

Maar let op!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u (de volmachtgever) moet voor stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt. 
U moet er dus voor zorgen dat de persoon aan wie u uw volmacht geeft, de volmachtkrijger, ook mag stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

 


U kan een volmacht geven in een beperkt aantal gevallen:

 

Reden voor volmacht

Attest

U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.

Medisch attest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven)

U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of gevolg die met u in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.

Attest van uw werkgever (de werkgever bevestigt dat u op 25 mei 2014 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen)

U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.

Attest van uw werkgever (de werkgever bevestigt dat u op 25 mei 2014 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen)

U of iemand van uw gezin – met wie u samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.

Attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven (aan te vragen bij de dienst bevolking)

U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.

Attest van de directie van de strafinrichting waar u verblijft

Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te gaan stemmen.

Attest van de religieuze overheid

U bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.

Verklaring van uw onderwijsinstelling

U verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland

U heeft een attest nodig dat u uiterlijk de laatste werkdag voor de verkiezingen persoonlijk kan aanvragen bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur.

Om dit attest te bekomen, moet u bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland (reservatieformulier, vliegtuigticket, …) voorleggen aan de dienst bevolking.

Indien het onmogelijk is dergelijk bewijsstuk voor te leggen én u wil een volmacht geven, kan u persoonlijk een verklaring op erewoord afleggen op de dienst bevolking.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de onthaalbalie in het administratief centrum
Schriftelijk

Mail

Website

Procedure

De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar u moet gaan stemmen en brengt volgende documenten mee die overhandigd worden aan de voorzitter:

 

  • het volmachtformulier (door beiden ondertekend)
  • het attest/bewijs (zie tabel hierboven)
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • de eigen identiteitskaart van de volmachtdrager
  • de eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager

Wat als u liever geen volmacht wil geven?

Wanneer u zich op de dag van de verkiezingen onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en u geen volmacht wenst te geven, kan u uw oproepingsbrief en een bewijs van verhindering (medisch attest, reisdocumeten,...) op voorhand binnenbrengen op het gemeentehuis of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van uw stembureau.


Wanneer u er niet slaagt deze verontschuldiging vóór de verkiezingen binnen te brengen, kan u een gemotiveerd schrijven richten aan het vredegerecht in Willebroek waarin u uiteenzet om welke reden u niet aan uw stemplicht kon voldoen.


doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster