Aanvraag kwaliteitsonderzoek

Wat

Als een woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan ze ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard. In de Vlaamse Wooncode worden al deze normen inzake de veiligheid, gezondheid en de algemene kwaliteit van de woning opgenomen.

 

Elke woning moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. 
Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.

 

Voor wie

Elke belanghebbende: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties,…

Hoe verkrijgen of aanvragen

Het aanvraagformulier kan u verkrijgen aan het woonloket of op deze website.  

Wat meebrengen

U stuurt de aanvraag met duidelijke kleurenfoto's van de geschetste problemen naar het College van Burgemeester en Schepenen of geeft het af op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Procedure

  1. Maak een lijst en foto's van de gebreken in uw woning.
  2. Ga na of de nodige werken om de gebreken weg te werken voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de huurders of verhuurders vallen.
  3. Bezorg een kopie van de lijst en een fotoverslag van de gebreken schriftelijk (per e-mail of aangetekend schrijven) aan de verhuurder.
  4. Indien de verhuurder geen stappen onderneemt, kan u bijgevoegd aanvraagformulier kwaliteitsonderzoek invullen en op het woonloket binnenbrengen.
  5. Er wordt nagekeken of het verzoek motieven bevat en of het wel gegrond is. Als het niet gegrond is, wijst de Burgemeester het verzoek onmiddellijk af, zonder de gewestelijke ambtenaar om advies te vragen. Als het verzoek gegrond is, wordt de procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren opgestart. Uw aanvraag wordt vanaf dan doorgestuurd aan Wonen Antwerpen.
  6. Een kwaliteitsonderzoeker van deze dienst zal de woning objectief onderzoeken aan de hand van een technisch verslag met strafpunten.
  7. De gemeente bezorgt een afschrift van het technisch verslag en een afschrift van het advies aan de (naakte) eigenaars, de houders van het zakelijk recht en de bewoners.
  8. Als het advies luidt dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar is, worden de betrokkenen uitgenodigd om hun argumenten kenbaar te maken tijdens een hoorzitting.
  9. Na de hoorzitting wordt een besluit tot (on)geschikt- en/of (on)bewoonbaarheid opgemaakt.
  10. Dit besluit en alle bijhorende formulieren worden aan Wonen-Vlaanderen en alle betrokkenen overgemaakt.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster