Wettelijke samenwoning - registratie

Wat

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen.

Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners maar ook voor familieleden of vrienden. 

Om dit juridisch te registreren moeten zij bij hun gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

 

Rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden

Het burgerlijk wetboek (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1) bepaalt dat wettelijk samenwonenden de volgende rechten en plichten hebben:

 

 • De bescherming van de gezinswoning. De gezinswoning omvat de gemeenschappelijke woning en het huisraad van de samenwonenden. Een van de samenwonenden kan niet op eigen houtje beslissen de gezinswoning te verkopen, weg te schenken of er een hypotheek op te nemen. De andere samenwonende moet daarmee akkoord gaan. Als een van de samenwonenden zonder goede reden weigert, kan de rechter de andere toelaten toch alleen te handelen.

 

 • Samenwonenden moeten bijdragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden. Dat betekent dat beide samenwonenden net als echtgenoten verplicht zijn om in de behoeften van het huishouden te voorzien Ook de kosten van onderhoud, opvoeding en opleiding van de kinderen die in het gezin worden opgenomen, vallen hieronder, ongeacht of het om gemeenschappelijke kinderen gaat.

 

 • In bepaalde schulden bestaat er hoofdelijke verbintenis tussen samenwonenden. Wanneer een van de samenwonenden een schuld aangaat die noodzakelijk is voor de behoeften van de samenwonenden of van de kinderen die zij samen opvoeden, dan is de andere samenwonende eveneens aansprakelijk. Voorbeelden van deze schulden zijn: een lening voor een woning, een autolening, ...
  Dit geldt niet voor schulden die buitensporig zijn in verhouding tot de financiële middelen waarover de samenwonenden beschikken. De samenwonenden delen ook de onroerende voorheffing van de woning waarvan een van beide eigenaar is, en de verkeersbelasting van het gemeenschappelijke voertuig.

Voorwaarden

U kunt alleen een verklaring van wettelijke samenwoning tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • meerderjarig bent
 • niet getrouwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Indien er een contract werd opgemaakt bij een notaris: een attest van de notaris waarop vermeld staat bij wie en op welke datum het contract werd opgemaakt

Procedure

U biedt zich samen aan om de verklaring van wettelijke samenwoning te ondertekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs.

 

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • de datum van de verklaring;
 • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -datum en de handtekening van beide partijen;
 • de gemeenschappelijke woonplaats;
 • de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor de wettelijke samenwoning.

Van de verklaring van wettelijke samenwoning wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster