Huwelijk - aangifte

Wat

Als u wil trouwen, dan moet u hiervan eerst aangifte doen. Na uw aangifte wordt een akte van aangifte opgemaakt.

het huwelijk kan ten vroegste 14 dagen na dag van de aangifte worden voltrokken. De aangifte is maximaal 6 maanden (+14 dagen) geldig.

 

De huwbare leeftijd wordt voor beide partners vastgesteld op 18 jaar. De opheffing van deze leeftijdsvereiste is uitzonderlijke omstandigheden mogelijk.

 

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van één van beide partners worden voltrokken.

 

Voor wie

Iedereen op huwbare leeftijd.

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

 • aan het loket burgerlijke stand in het administratief centrum;
 • persoonlijk.

 

Wat meebrengen

 • een eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte. Voor personen die in België geboren zijn kan de dienst burgerlijke stand dit document opvragen bij de gemeente van geboorte. Hou er rekening mee dat dit een zekere tijd in beslag neemt;
 • bewijs van identiteit (bv. identiteitskaart);
 • indien van toepassing: een eensluidend verklaard afschrift van de laatste echtscheidingsakte;
 • voor niet-Belgen: een bewijs van huwelijkswetgeving ('certificat de coutume'): dit zijn de huwelijksvoorwaarden zoals voorgeschreven in het land van herkomst (bijvoorbeeld minimumleeftijd, toestemming ouders,…).

 

Voor personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregiser zijn -naast bovenvermelde zaken- nog extra documenten vereist:

 

 • bewijs van nationaliteit (bv. identiteitskaart);
 • een bewijs van ongehuwde staat (of huwelijksontbinding);
 • een bewijs van inschrijving in registers van de huidige woonplaats (bv. attest van woonst).

 

Indien één van de partners niet aanwezig is bij de aangifte van het huwelijk kan die zich per gelegaliseerd volmacht laten vertegenwoordigen.

 

Wanneer er een huwelijkscontract werd afgesloten bij de notaris moet dit document vóór de huwelijksdatum worden voorgelegd.

 

 

Alle attesten mogen maximaal 12 maand oud zijn.

 

 

Huwelijkspartners van vreemde nationaliteit nemen best persoonlijk contact op met de dienst burgerlijke stand. De nodige documenten verschillen immers naargelang de situatie.

 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (tenzij een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

De buitenlandse geboorteakte moet opgemaakt zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. Overige buitenlandse documenten moet worden voorgelegd in één van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits).

 

Vertalingen dienen te gebeuren door een Belgisch beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg). 

 

Hoeveel kost het?

Voor het trouwboekje betaalt u € 9,10.

Voor de plechtigheid zelf worden geen kosten aangerekend.

 

Wanneer kan u trouwen?

In principe kan u elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur huwen.

Zaterdagvoormiddag kan dit in principe enkel tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Waar kan u trouwen?

In de gemeente zijn er twee locaties waar een huwelijk voltrokken kan worden.

 • Trouwzaal, August Van Landeghemstraat 99, Willebroek (oud gemeentehuis) [standaardlocatie] 
 • Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102, Blaasveld

Aan het gebruik van Kasteel Bel-Air zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo kan een huwelijk slechts plaatsvinden wanneer de zaal niet is ingenomen voor andere (culturele) activiteiten. Ook zal een vergoeding van €300 worden gevraagd voor het gebruik van deze locatie. In dit bedrag is de mogelijkheid om een aansluitende receptie te organiseren, inbegrepen. Concrete afspraken moeten steeds worden gemaakt met de dienst burgerlijke stand (besluit gemeenteraad 28/10/2014).

 

Procedure

Als u wil trouwen, dan moet u hiervan eerst aangifte doen. De aangifte zelf doet u persoonlijk aan de balie van het administratief centrum en kan pas gebeuren als alle nodige documenten in ons bezit zijn. Vanaf de 14e dag na de aangifte kan er in het huwelijk worden getreden. Een huwelijksaangifte is maximaal 6 maanden (+14 dagen) geldig.

 

Een datum en uur voor de huwelijksplechtigheid kan worden afgesproken met de dienst burgerlijke stand.

 

Bij de huwelijksaangifte ontvangt u een formulier waarop u de gegevens met betrekking tot de getuigen (naam, voornaam, geboorteplaats- en datum, adres) moet ingevullen. U kan kiezen of u geen, 1, 2, 3 of 4 getuigen vraagt bij uw huwelijk.

 

Familieleden die recht hebben op een verlofdag wegens de plechtigheid, kunnen bij ons een briefje voor werkverlet verkrijgen. Deze attesten worden pas de dag van de plechtigheid overhandigd. Denk er wel aan dat het uiteindelijk de werkgever is die beslist of hij dit verlof toestaat of niet. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster