Naamswijziging

Wat

De verandering van de naam is geen recht maar enkel een gunst, die bij koninklijk besluit wordt verleend.

Voor de bij de wet bepaalde naam en de door de ouder(s) gekozen voornamen geldt het beginsel van de vastheid van naam en voornaam dat van openbare orde is. Op grond hiervan kunnen personen worden geïdentificeerd. Bijgevolg is het aan de Koning om de grond van een verzoek om naamsverandering te beoordelen. De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

 

Aan de procedure tot naamsverandering kan slechts een gunstig gevolg worden gegeven ingeval geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat kan leiden (bijvoorbeeld vordering tot wijziging van de geboorteakte in geval van vergissing bij de opstelling van de akte, vorderingen inzake de afstamming).

Voor wie

Enkel personen van Belgische nationaliteit, V.N.-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naamsverandering indienen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:

 

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

tel 02 542 67 01 of 02 542 67 03 of 02 542 66 75

fax 02 542 70 23

Kostprijs

Registratierecht:

  • € 49,00
  • € 740,00 als u een andere naam of een woord wilt toevoegen, of als u een hoofdletter wilt vervangen door een kleine letter

Procedure

U richt het verzoek tot naamsverandering aan de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsverandering

(zie 'Hoe verkrijgen of aanvragen').

Het onderwerp van het verzoek, te weten de gewenste nauwkeurige wijziging van de naam en de ernstige redenen (van familiale, persoonlijke, sociaal-historische, administratieve,... aard) die het verzoek ondersteunen, moeten duidelijk uitgedrukt en gestaafd zijn.

 

Volgende documenten moeten het verzoek vergezellen en dat voor elke persoon die bij de naamsverandering betrokken is:

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document: geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
  • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn ingeval het verzoek wordt ingewilligd;

 

Opgelet: elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst naamsveranderingen.

Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend.

 

De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar.
Aangezien het gaat om een gemiddelde duur, kan de werkelijke duur van de procedure korter of langer zijn naargelang de bijzondere kenmerken van elk dossier en de vereiste adviezen en raadplegingen.

 

In het Belgisch Staatsblad verschijnt een koninklijk besluit die de naamsverandering toestaat.

Wie een reden heeft, kan verzet aantekenen binnen een periode van 60 dagen na bekendmaking.

Binnen 6 maand te rekenen van de dag waarop het koninklijk besluit definitief is geworden, dient het uittreksel of het afschrift te worden geregistreerd op het kantoor van de registratie.

De verandering van naam heeft gevolg op de dag van de overschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de registers.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster