Voornaamswijziging

Wat

De verandering van de voorna(a)m(en) is geen recht maar enkel een gunst, die bij ministerieel besluit wordt verleend.

Voor de bij de wet bepaalde naam en de door de ouder(s) gekozen voornamen geldt het beginsel van de vastheid van naam en voornaam dat van openbare orde is. Op grond hiervan kunnen personen kunnen worden geïdentificeerd.

Bijgevolg is het aan de minister van Justitie om gevolg te geven aan een verzoek om voornaamsverandering.

 

Het verzoek tot voornaamsverandering moet met redenen zijn omkleed, maar de wet bepaalt dat enigerlei reden volstaat.

Dit neemt niet weg dat de gevraagde voornamen evenmin aanleiding mogen geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet mogen schaden. 

Voor wie

Enkel personen van Belgische nationaliteit, V.N.-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot voornaamsverandering indienen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:

 

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst voornaamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

tel 02 542 67 01 of 02 542 67 03 of 02 542 66 75

fax 02 542 70 23

Kostprijs

Registratierecht:

  • € 490,00
  • € 49,00 wanneer de voorna(a)m(en) waarvoor de wijziging wordt aangevraagd, belachelijk, hatelijk, ouderwets, vreemd klinkend of verwarring stichtend zijn

Procedure

U richt het verzoek tot voornaamsverandering aan de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst voornaamsverandering

(zie 'Hoe verkrijgen of aanvragen').

Het onderwerp van het verzoek, te weten de gewenste nauwkeurige wijziging van de voornaam en de redenen (van familiale, persoonlijke, sociaal-historische, administratieve,... aard) die het verzoek ondersteunen, moeten duidelijk uitgedrukt en gestaafd zijn.

 

Volgende documenten moeten het verzoek vergezellen en dat voor elke persoon die bij de voornaamsverandering betrokken is:

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document: geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
  • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn ingeval het verzoek wordt ingewilligd;
  • een uittreksel uit het strafregister;

 

Opgelet: elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst voornaamsveranderingen.

Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend.

 

De gemiddelde duur van de procedure bedraagt 6 maanden tot 1 jaar. Aangezien het gaat om een gemiddelde duur, kan de werkelijke duur van de procedure korter of langer zijn naargelang de bijzondere kenmerken van elk dossier en de vereiste adviezen en raadplegingen.

 

Binnen 6 maand te rekenen van de dag waarop het ministrieel besluit definitief is geworden, dient het uittreksel of het afschrift te worden geregistreerd op het kantoor van de registratie.

De verandering van voornaam heeft gevolg op de dag van de overschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de registers.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster