Informatie uit bevolkingsregisters

Wat

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt:

  • in de vorm van uittreksels uit de registers;
  • via getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt;
  • door raadpleging van de registers;
  • door verstrekking van personenlijsten uit de registers;
  • in de vorm van statistische gegevens;

Afgifte van uittreksels of getuigschriften

U kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - verkrijgen voor zover deze inlichtingen die zij bevatten op u betrekking hebben.

 

Online raadpleging van de registers

Met uw elektronische identiteitskaart kan u uw gegevens online controleren in het rijksregister via de toepassing 'mijn dossier'.

U moet wel over een kaartlezer beschikken.

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen, ingeschreven in de registers, mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

Recht op toegang

U hebt het recht de informatie over uw persoon, die in de registers is vermeld, op te vragen. 

Breng uw identiteitskaart mee.

Recht op verbetering

Indien u vaststelt dat de gegevens niet correct zijn, dan kan u deze laten verbeteren. Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee.

 Als uw naam verkeerd is vermeld, kan dit worden aangetoond met een geboorteakte.

Verstrekking van persoonsgegevens - beslissing college

Op 9 november 2012 nam het college van burgemeester en schepenen een principebeslissing over de aanvragen inzake het verstrekken van persoonsgegevens. Hier kan u meer informatie vinden.

Genealogie en heemkunde

Het archief van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand (meer dan 100 jaar oud) wordt bewaard in de gemeentelijke bibliotheek. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze boeken elke eerste maandag van de maand te raadplegen tijdens de openingsuren van de bib.

 

Meer informatie vindt u op deze pagina.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster