Uittreksels en afschriften uit de akten van de burgerlijke stand

Wat

U kan van alle akten, vermeld in de registers van de Burgerlijke Stand (bijvoorbeeld een geboorteakte), een uittreksel of afschrift bekomen en dit voor de gemeenten Willebroek, Blaasveld, Heindonk en Tisselt.

 

Een uittreksel: vermeldt enkel de naam en voornaam van de betrokkene en de datum van de gebeurtenis.

 

Een afschrift: is een letterlijke weergave van de volledige tekst van de akte (wordt meest gebruikt).

Voor wie

1. Uittreksels zonder vermelding van de afstamming (= vermelding vader of moeder)
Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.

 

2. Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming
Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar verkrijgen (er is geen volmacht nodig van betrokkene):

 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid

 

3. Aanvraag door derden (niet opgesomd in paragraaf 'Voor wie - 2. Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming')

 • Het afschrift (kopie) of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene gestuurd.
 • Indien echter een volmacht en de identiteitskaarten van de volmachtgever en van de gemachtigde worden voorgelegd, wordt de akte meegegeven.

 

Daarnaast kunnen personen een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van afstamming verkrijgen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij blijk geven van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang. U verkrijgt deze toestemming zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

E-mail

Schriftelijk

E-loket (uittreksel burgerlijke stand op naam van de aanvrager of uittreksel burgerlijke stand voor derden)

Wat meebrengen

Identiteitskaart 

Kostprijs

Gratis

Procedure

Aanvraag aan het loket: onmiddellijke aflevering.

Aanvraag via mail, schriftelijk of via e-loket: het document wordt verstuurd per post.

 

Opgelet:

 • Indien het uittreksel of afschrift bestemd is voor het buitenland, dient dit ondertekend te worden door de burgemeester en kan dit niet onmiddellijk worden afgeleverd.
 • Een uittreksel of afschrift van een geboorteakte kan enkel aangevraagd worden indien u in Willebroek geboren bent.
 • Een uittreksel of afschrift van een echtscheidings- of huwelijksakte kan enkel aangevraagd worden indien u in Willebroek gehuwd bent.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster