Huisnummer en hernummering

Wat

Huisnummers (en busnummers) worden enkel toegekend door de gemeentelijke diensten die daarvoor bevoegd zijn, namelijk de dienst bevolking en de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit. Op iedere woning of onderdeel van een woning die een aparte woongelegenheid vormt, dient een huisnummer aangebracht te worden.

 

Bij nieuwbouw of verbouwing kan u een nieuw huisnummer of eventueel busnummers aanvragen.

 

Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw aanpalen (zoals garages, loodsen, bergplaatsen, stallen, werkplaatsen) worden beschouwd als gewone bijhorigheden van het hoofdgebouw en dienen niet te worden genummerd.

 

Appartementsgebouwen krijgen een nummer toegekend als volgt:
huisnummer gevolgd door:
- het eerste of de eerste cijfers geeft (geven) de verdieping aan;
- de volgende het appartementsnummer op dit verdiep;

 

Huis- en busnummers bewijzen goede diensten ingeval van noodsituaties (bijvoorbeeld dringende interventie van dokter, ambulance, brandweer, enz...). Zorg er voor dat de woning goed herkenbaar is en breng het huisnummer daarom aan op een goed zichtbare plaats.

Hoe verkrijgen of aanvragen

- persoonlijkaan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

- via e-mail

- schriftelijk

Wat meebrengen

Heeft u plannen van de woning of het appartement? Dan brengt u deze mee of stuurt u deze ingescand door via e-mail.

Procedure

Indien er zich een probleem voordoet met de nummering van een gebouw dat u betrekt of waarvan u eigenaar bent (bijvoorbeeld bij bewoning van een nieuw opgetrokken appartementsgebouw/woning of na ontdubbeling van een woning in meerdere wooneenheden), neemt u contact op met de dienst bevolking, desgevallend ook met de ruimtelijke ordening en mobiliteit bij te vergunnen werken aan een bestaande woning - mocht u dat nog niet gedaan hebben (principieel dient u dit vooraf te doen!).

 

De dienst bevolking bekijkt de nummering van een gebouw steeds in overleg met de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit.

 

Voor de aanvraag van een opsplitsing in busnummers of een hernummering, dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Eens het College de hernummering goedgekeurd heeft, wordt u op de hoogte gebracht. De dienst bevolking brengt algemene instanties (bpost, Ivarem, Kadaster, Pidpa) op de hoogte van de wijzigingen. U dient zelf het nieuwe huisnummer of de busnummers aan te brengen.

 

De bewoners worden uitgenodigd door de dienst bevolking om de adresgegevens aan te passen op de identiteitskaart en eventueel inschrijvingsbewijs van de auto (hiervoor dient men naar het gemeentehuis te komen).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster