Natuurvergunning

Wat

 

De natuurvergunning is een van de instrumenten waarmee de Vlaamse overheid specifieke vegetaties en kleine landschapselementen(KLE's) wenst te beschermen.

Bijvoorbeeld:u wil langs uw weide een bomenrij kappen om er nieuwe bomen te planten, u wil een poel aanleggen, een oud weiland omvormen,...

 

Naast de natuurvergunning vormen ook de stedenbouwkundige vergunning, de ontheffingsprocedure in VEN-gebieden (= Vlaams Ecologisch netwerk) en de kapmachtigingen belangrijke componenten van het vergunningenbeleid.

juridische achtergrond

Het natuurdecreet – het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen - en het vegetatiebesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het natuurdecreet van 21 oktober 1997 en latere wijzigingen - zijn de basis voor het systeem van natuurvergunningen.

 

Voor welke ingrepen is een natuurvergunning nodig?

Dat is niet altijd eenvoudig te bepalen. Soms hebt u een natuurvergunning nodig, maar het kan ook dat er een stedenbouwkundige vergunning nodig is; dan moet u geen natuurvergunning aanvragen op voorwaarde dat er een advies is van het Agentschap Natuur & Bos. De natuurvergunning wordt verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor wie

Iedereen

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aanvraagformulier met bijlagen invullen en afgeven op milieudienst of aangetekend opsturen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Wat meebrengen

 

Ingevuld aanvraagformulier (in 3-voud)

Procedure

 

- onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid (binnen 14 dagen)
- openbaar onderzoek met aanplakking (10 dagen) - enkel voor wijziging waterhuishouding
- uitspraak binnen 3 maanden na datum verzenden bericht ontvankelijkheid (geen uitspraak = natuurvergunning geweigerd)
- beoordelingscriteria:

 

1. bestaande toestand van de natuur ongeacht de bestemming van het gebied

2. huidige toestand van de vegetaties of de KLE

3. maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen

4. abiotische elementen

5. motivatie!

 

- beslissing wordt bekendgemaakt (30 dagen)

 

U kan ook meer inlichtingen bekomen via de brochure van het provinciebestuur van Antwerpen "Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen"

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster