Beroepskaart voor vreemdelingen

Wat

Vreemdelingen die in België een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen, moeten in het bezit zijn van een beroepskaart.

Voor wie

Dit is een verplichte machtiging indien u:

  • de Belgische nationaliteit niet bezit, of niet de nationaliteit bezit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), of
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft, of
  • niet van deze formaliteit vrijgesteld bent omwille van andere redenen, en op het Belgische grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit wenst uit te oefenen in de hoedanigheid van natuurlijk persoon of
  • als mandataris, al dan niet bezoldigd, van een vennootschap of vereniging.

 

Opgelet, er bestaan een reeks vrijstellingen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U moet uw aanvraag tot het verkrijgen van een beroepskaart indienen bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post van uw land van verblijf, indien u in het buitenland verblijft;
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien u beschikt over een geldig 'attest van immatriculatie model A' of een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister'.

 

Meer informatie over de beroepskaart kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Kostprijs

  • De aanvraag van een eerste beroepskaart, haar wijziging, vervanging of hernieuwing: € 140.
  • De afgifte van deze beroepskaart of van een hernieuwing via een ondernemingsloket: € 90 per geldig jaar.

Procedure

Indien u in het buitenland verblijft, dient u het aanvraagformulier in bij de diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf.

Indien u beschikt over een geldig 'attest van immatriculatie model A' of een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister', dient u het aanvraagformulier in bij een ondernemingsloket naar keuze.

 

De aanvraag moet alle vereiste documenten, evenals alle stukken die u nuttig acht voor het onderzoek, van uw dossier bevatten.

Het formulier dient eveneens het bewijs te dragen van de kwijting van het recht, verbonden aan de ingediende aanvraag.

 

Uw aanvraag wordt verder behandeld door de Dienst Economische Vergunningen van de Federale Overheid. Deze dienst beslist over de toekenning of weigering van de beroepskaart.

De Dienst Economische Vergunningen brengt u op de hoogte wanneer de beroepskaart is verstuurd naar het ondernemingsloket en kan worden afgehaald.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster