Uittreksel uit het strafregister

Wat

Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) is een getuigschrift dat opgelopen veroordelingen van de aanvrager vermeldt.

 

Er bestaan drie modellen:

 • Model 3 (art. 596.2 Wetboek Strafvordering): voor opvoeding of begeleidng van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen.  Dit kan gaan om een adoptie, een functie in het onderwijs,  maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging of zelfs een buschauffeur die minderjarigen vervoert;
 • Model 2 (art. 596.1 Wetboek Strafvordering): voor het uitvoeren van activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld.  Dit kan een aanvraag  voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor het wegtransport van personen of goederen (klik hier voor een uitgebreide lijst);
 • Model 1 (art. 595 Wetboek Strafvordering): voor alle andere redenen.

Voor wie

Het uittreksel uit het strafregister mag enkel afgegeven worden aan de persoon omtrent wiens gedrag het gaat en nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur (tenzij in uitzonderlijke gevallen), het privé-organisme of de particulier die het voorleggen ervan eist.

 

Indien het niet mogelijk is om het uittreksel uit het strafregister persoonlijk af te halen, kan het document door iemand anders worden afgehaald wanneer een ondertekende volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager kan worden voorgelegd.

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk aan de onthaalbalie in het administratief centrum

e-loket 

Wat meebrengen

Identiteitskaart 

Procedure

Volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

- naam en voornaam

- telefoonnummer of e-mailadres

- rijksregisternummer (of geboortedatum en adres)

- voor welke activiteit of functie het bewijs moet dienen (noodzakelijk om uit te maken welk model van toepassing is)

- indien nodig voor tewerkstelling of sollicitatie: werkgever, sector en functie

 

Uittreksels 'model 1' en 'model 2' kunnen na 5 werkdagen worden afgehaald. In dringende gevallen kan u vragen om opgebeld te worden of een e-mail te ontvangen wanneer uw document kan worden opgehaald aan de onthaalbalie. Uittreksels bestemd voor het buitenland moeten persoonlijk door de burgemeester worden ondertekend. Ook hiervoor gelden dezelfde termijnen.

 

Indien u een uittreksel 'model 3' nodig heeft, is er een nazicht door de politiediensten vereist. Ook in dit geval kan u het document na 5 werkdagen afhalen aan de onthaalbalie.

 

Personen die recent in Willebroek zijn ingeschreven, moeten er rekening mee houden dat het even kan duren omdat het strafdossier moet opgevraagd worden in de vroegere woonplaats.

 

  

Afhalen van het uittreksel uit het strafregister moet persoonlijk, of met volmacht en (kopie van de) identiteitskaart van de volmachtgever en gemachtigde.

 

Bijzonderheden

Uittreksel bestemd voor personen verblijvend in het buitenland

Indien u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen dient u persoonlijk een schriftelijke aanvraag te richten: 

 1. per brief aan:
  FOD Justitie
  DG Rechterlijke Organisatie
  Dienst Centraal Strafregister
  Waterloolaan 80
  1000 Brussel
 2. of per fax op het nummer +32 2 552 27 82
 3. of per e-mail via cjc-csr@just.fgov.be of info@just.fgov.be

 

Met vermelding van: 

 1. naam en voornaam;
 2. adres;
 3. geboortedatum en -plaats;
 4. reden voor de aanvraag;
 5. handtekening van de aanvrager;
 6. kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief);

Voor meer informatie: Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

  

Uittreksel dat betrekking heeft op de periode dat u in het buitenland verbleef

Indien u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

 

Het is mogelijk dat u voor dit document moet betalen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster