Andere vergunningen

Er zijn ook een aantal activiteiten waar u een specifieke vergunning voor moet aanvragen. 

Andere vergunningen - Vuurwerk

Er zijn ook een aantal activiteiten waar u een specifieke vergunning voor moet aanvragen.

 

Vuurwerk


Vuurwerk.jpg


Indien u vuurwerk wenst af te schieten, heeft u hiervoor een vergunning nodig.


Volgens het politiereglement heeft u geen vergunning nodig voor het afsteken van vuurwerk op nacht van 31 december vanaf 23.30 uur tot 1 januari om 1.00 uur van het daaropvolgend jaar.

 

Het aanvraagformulier dient minstens drie weken op voorhand ingediend te worden.

 

Wanneer de burgemeester toelating gegeven heeft wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Politiereglement:


Afdeling 5. Vuurwerk, feest-en kanongeschut

 

Artikel 165. Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar. Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.


 

Artikel 166. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut af te vuren en kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid voor gelijk welk doel.


 

Artikel 167. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen.


Verder dient er rekening gehouden te worden met:

-       De hoeveelheid ontploffend vuurwerk die een particulier “onder zich mag hebben”, mag niet meer dan 500 gram pyrotechnisch sas bevatten

-       U mag maximaal 3 kilogram vuurwerk bezitten

-       Het vuurwerk mag niet gebruikt worden zonder gebruiksaanwijzing en mits het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen

-       Het vuurwerk mag enkel door volwassenen gebruikt worden

-       Het gebruik van vuurwerk en de zogenaamde vreugdeschoten (kanon), vooral gebruikt bij een huwelijk wordt niet aangemoedigd en in tijd beperkt

-       Het verwittigen van buren en in het bijzonder de landbouwers zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen voor hun dieren

-       Niet in de nabijheid van weilanden of plaatsen waar zich dieren bevinden (schrikken)

-       Niet in de nabijheid van woningen met rieten daken


Aandacht! Als er bij een feest vuurwerk gepaard gaat, is het vaak te druk voor dieren. De knallen van het vuurwerk klinken oorverdovend voor hen en de felle lichtflitsen doen hen schrikken. Daardoor slaan bij veel dieren de stoppen door en raken ze zowel het noorden als hun baasjes kwijt. Sommige zelfs voorgoed: elk jaar sterven er dieren aan de  gevolgen van vuurwerk. Schrijnende situatie die kunnen vermeden worden.

Andere vergunningen - Afwijking Geluid

Afwijking Geluid

 

Wat


Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziekactiviteiten. Wanneer een organisator in een publiek toegankelijke plaats elektronisch versterkte muziek speelt luider dan 85 dB(A)Laeq, 15 min (dit is luider dan het normale achtergrondmuziek zoals dansmuziek, optredens, enz) dien je VOORAF een vergunning aan te vragen bij het college van Burgemeester en Schepenen.

 

Voor niet elektronisch versterkte muziek (fanfares, strijkorkest, enz.) en voor muziekactiviteiten die NIET toegankelijk zijn voor publiek dient geen vergunning te worden aangevraagd. Opgelet! Het strafwetboek blijft wel geldig waarin staat dat er geen storend achtergrondlawaai mag geproduceerd worden).

Hoe verkrijgen of aanvragen

Welke toelating dient verleend te worden hangt af van het aantal maal dat een muziekactiviteit, met geluidsniveau boven de norm van 85 dB(A)Laeq,15min, wordt georganiseerd op dezelfde plaats.

 

Indien dit meer dan 12 maal per jaar gebeurt, dient de verantwoordelijke van het lokaal een omgevingsvergunning klasse 2 of een melding klasse 3 aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen (langdurige toelating volgens de VLAREM-wetgeving). U dient dan voorafgaand ook een akoestisch onderzoek uit te voeren en bij de vergunningsaanvraag te voegen. Je kan best eerst contact opnemen met de dienst omgeving.

Kijk ook eerst na of voor het lokaal  waarin u de activiteit organiseert al beschikt over een omgevingsvergunning klasse 2.


Indien je een openbare muziekactiviteit organiseert (fuif, optreden, feest, enz), met geluidsniveau meer dan 85 dB(A)Laeq,15min, in open lucht of tent, dient een situeringsplan te worden bijgevoegd.

 

Via het gezamenlijk evenementenformulier, waarin alle aanvragen in één document gebundeld worden (inname openbare weg, drank- en tapvergunning, veiligheid, enz.) kan u een aanvraag ‘Afwijking Geluid’ doen. Dit aanvraagformulier kan binnengebracht worden bij de dienst ‘Evenementen en Toerisme’ of opgestuurd worden.

Aanvraagformulieren dienen ons te bereiken 6 weken voor de activiteit. De termijn van aflevering gaat pas in van het ogenblik u bericht ontvangt dat het aanvraagformulier volledig is.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier

Procedure

De aanvraag wordt behandeld in het schepencollege.

 

Aanvraag 6 weken voor het evenement binnenbrengen.

Let op! De termijn begint pas te lopen als het aanvraagdossier volledig is verklaard.

 

Daarna wordt u per brief van de beslissing op de hoogte gebracht.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan:

  • toelating verlenen of weigeren
  • einduren opleggen
  • voorwaarden en/of geluidsnormen opleggen 

Een muziekactiviteit die niet vooraf aangevraagd werd kan zonder verhaal ter plaatse stopgezet worden.

 

Het politiereglement stelt:

 

Afdeling 3. Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven


 

Artikel 151. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als Gemeenschappelijk en hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.

Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor het maken van zachte sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de geluidsemissies beperkt worden van 10.00 uur tot het wettelijke winkelsluitingsuur of in geval van een braderij tot het door het college van burgemeester en schepenen bepaalde einduur. Er mogen geen reclameboodschappen worden uitgezonden.


 

Artikel 152. Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde opvoeringen en uitvoeringen, noch voor het gebruik van de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde toestellen en instrumenten, en dit buiten de openbare ruimte, indien het geluid niet bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te worden, doch het gebruik ervan is slechts toegelaten voor zover het geluid niet als hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten.


Artikel 153. De bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde opvoeringen, uitvoeringen en het gebruik van de bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde toestellen en instrumenten is verboden binnen gebouwen wanneer zij ofwel buitenshuis kunnen worden gehoord en als hinderlijk kunnen worden beschouwd ofwel aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.


Artikel 154. Onverminderd schorsing of intrekking van de vergunning kunnen de overtredingen van deze afdeling worden gesanctioneerd door een administratieve geldboete van maximum 350 euro.

Andere vergunningen - Knalkanon

Knalkanon (vogelschrikkanon)

 

Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt is enkel toegestaan in de periode van 15 april tot 15 juni. De landbouwer dient in regel gebruik te maken van (een combinatie van) alternatieve vogelschrikmiddelen zoals imitatie roofvogels, oprichtbare verschrikkers, spannen van linten,… mede omwille van de tijdelijke efficiëntie van een luchtdrukkanon.

 

Voor het plaatsen van een luchtdrukkanon is er een schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist.

 

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

 

Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of openbare weg.

 

Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiodes worden bepaald.

 

De machtiging kan maximaal voor een duur van 8 weken na mekaar worden toegestaan en uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juli. Bovendien gelden tijdens deze periode de uren van zonsopgang en zonsondergang indien de zon vroeger dan 22.00 uur ondergaat of later dan 06.00 uur opgaat.

 

Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.

 

Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren.

 

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden.

 

De nieuwe omzendbrief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 25/05/2004: het algemeen principe moet gelden dat vogelschrikkanonnen verboden zijn omwille van de geluidshinder die ze veroorzaken.

 

De toelating wordt verleend door de burgemeester. Vervolgens wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Het politiereglement stelt

 

Afdeling 9. Vogelschrikkanonnen


Artikel 171. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels, om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

 

Artikel 172. Luchtdrukkanonnen mogen in beginsel alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of van een openbare weg.


Artikel 173. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22 en 6 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.


Artikel 174. De machtiging kan maximaal voor een duur van 8 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juli. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.


Artikel 175. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.


Artikel 176. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in het tweede artikel van onderhavige afdeling.

Andere vergunningen - Kapvergunning

Kapvergunning

 

Cartoon_Kapvergunning.jpg

Kappen van alleenstaande bomen

 

Het kappen van alleenstaande bomen of in rij is vergunningsplichtig als:

  • de omtrek van de stam op 1 m hoogte meer dan 100 cm is
  • er is een vrijstelling als de boom korter staat dan 15 m van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw, behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening . Te Willebroek bestaat dergelijke kapverordening nog niet.

 

Hiervoor dient een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.

 

 

 

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten is niet verguninngsplichtig vermits het een normaal onderhoud is. Hiervoor kan u wel subsidies bekomen op de dienst omgeving. Meer info hierover kan u vinden op volgende link

 

 

 

Via dit formulier kan u een kapvergunning aanvragen - ook aanstiplijst invullen. Meer inlichtingen hierover kan u bekomen op de dienst omgeving. 

 

 

 

Kappen van bomen in bossen

Een kapvergunning dient aangevraagd te worden aan de hand van een formulier voor het kappen van bomen in bosverband.

 

Indien het een ontbossing betreft of het vellen van hoogstammige alleenstaande bomen, kan een vergunning nodig zijn.

 

Met het bosdecreet streeft de Vlaamse overheid naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping van bomen in een bos, zowel voor openbaar als voor privébos.

 

Juridische achtergrond

Het bosdecreet van 13 juni 1990 en latere wijzigingen

 

Procedure

 

Wanneer moet u een kapmachtiging in het kader van het bosdecreet aanvragen?

 

Enkel wanneer een kapping expliciet is voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen de kapping onmiddellijk uitgevoerd worden. Er is dan ook geen meldingsplicht er dient wel rekening gehouden te worden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.

Voor alle andere kappingen bij het beheer van het bos die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging (vergunning) aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Voor kappingen die wel leiden tot ontbossing is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Het opstellen van een bosbeheerplan is verplicht voor alle openbare bossen en voor privébossen groter dan 5ha. Is er nog geen bosbeheerplan opgesteld, dan kan er voor een eerste geplande kapping nog een kapmachtiging aangevraagd worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal bij zo’n kapmachtiging wijzen op de verplichting om een bosbeheerplan op te stellen en de nodige informatie te bezorgen.

 

Een volgende kapaanvraag kan geweigerd worden, wegens het ontbreken van een bosbeheerplan.

 

Ligt het bos in het VEN, dan is in toepassing van het Natuurdecreet voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de Ven-verboden nodig. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.

 

Wanneer er een kapmachtiging aangevraagd wordt ben je vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. Het agentschap voor Natuur en Bos zorgt ervoor dat de voorwaarden bij de kapmachtiging zo opgesteld worden dat er voldaan is aan de zorgplicht, zoals opgelegd in art, §2 van het Natuurdecreet.

 

Een Stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van hoogstammige bomen (zonder aanleiding tot ontbossing) is niet vereist voor bomen in bosverband.

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping, schriftelijk gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Bij een kapping om sanitaire redenen, moet de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos worden meegedeeld. Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen, moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voor Natuur en Bos voorleggen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster