Openbare onderzoeken en beslissingen

Openbaar_Onderzoek_Milieuvergunning.jpg

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 

Op 1 februari 2018 heeft Cymaco NV, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagmagazijn, sociale lokalen en het aanleggen van een nieuwe verharding met infiltratievoorziening en stookinstalatie, gelegen te Bedrijvenpark de Veert 16 - Appeldonkstraat 173, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 13/02/2018 tot en met 14/03/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 14 maart 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/201818 OMV_2017011085

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Ter inzage gelegde beslissingen omgevingsvergunningen:

 

Op 23 november 2017 heeft de bestendige deputatie aan nv Viabuild, gevestigd Schaliënhoevedreef 20F te 2800 Mechelen, onder voorwaarden deels de vergunning verleend voor het exploiteren van een recyclagebedrijf, gelegen te Hoeikensstraat 60, 2830 Willebroek.

 

De beslissing ligt van 23/01/2018 tot en met 22 februari 2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

Gedurende die periode kan er beroep worden ingediend volgens Artikel 56 van het omgevingsvergunningdecreet.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften

van het beroepschrift.

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

  

Openbare onderzoeken milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken van milieuvergunningen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Bekendmakingen beslissingen milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen bekendmakingen van beslissingen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Openbare onderzoeken stedenbouwkundige dossiers:

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 4: ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

 

De gemeenteraad van de gemeente Willebroek heeft in zitting van 23 januari 2018 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 “Zonevreemde bedrijven” voorlopig vastgesteld. 

 

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 12 februari 2018 tot en met 13 april 2018 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. 

 

Een inzage kan gedurende bovengenoemde periode bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het administratief centrum van de gemeente Willebroek – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek – tijdens de openingsuren als volgt:

-      maandag            9u - 12u

-      woensdag           9u - 12u

-      donderdag          9u - 12u en 16u - 19u30. 

 


U kan het ontwerp ook raadplegen en downloaden via deze link.


Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven tegen ontvangstbewijs

op het administratief centrum van de gemeente Willebroek.

 

(get.) Dirk Blommaert, Waarnemend Secretaris

(get.) Eddy Bevers, Burgemeesterdoorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster