Algemene geschiedenis

 

Wanneer de evolutie van Willebroek in de laatste 200 jaar wordt bekeken valt het op dat het vooral de laatste honderd jaar sterk is gegroeid.

M.a.w. is de gemeente niet altijd zo dicht bevolkt geweest als vandaag. Tot in de 19de eeuw bleef het bevolkingscijfer zelfs aan de lage kant. Pas omstreeks de industriële doorbraak (ongeveer 1860) kreeg de gemeente hogere inwonersaantallen. Het verschil in de kaart van 1775 t.o.v. die van 1875 is er, wat betreft de bebouwing nauwelijks, iets gewijzigd. Het grote verschil is dat er een spoorweg is bijgekomen.

 

In 1775 was het moerassig gebied vrijwel volledig ontgonnen. De bebouwing was verspreid en gegroepeerd tot kleine kernen met in de vallei de bebouwing op de droge donken. Enkele aspecten die nu nog in het landschap terug te vinden zijn waren toen reeds aanwezig : het Kanaal, ten zuiden van Blaasveld is de drevenstructuur rond het kasteel te localiseren en de sites met walgracht lagen er ook al. De kouter tussen Breendonk, het Kanaal en ten westen van Willebroek zorgde voor een meer open landschap t.o.v. de beekdalen waar een meer kleinschaliger landschap terug te vinden was.

 

In 1887 waren er, zoals eerder gezegd, niet veel verschillen t.o.v. van honderd jaar ervoor op te merken. Enkel de spoorweg die toen het grondgebied doorkruiste en stations had in Blaasveld en Willebroek, vormde een belangrijk nieuw element in het rurale landschap.

 

De huidige situatie daarentegen kent wel veel verschillen. De verschillende kleine kernen hebben zich gegroepeerd tot duidelijk te onderscheiden kernen. Vooral Willebroek / Blaasveld heeft een zeer sterke groei gekend, Tisselt in beperkte mate en Heindonk bleef nagenoeg stabiel. De verspreide bebouwing is op deze manier bijna verdwenen. Het station in Blaasveld is verdwenen, de wegenis is sterk toegenomen en er werd een verbindingskanaal gegraven tussen het Kanaal en de Schelde. Grote waterpartijen rondom Heindonk zijn gevormd geweest als het gevolg van zanduitgravingen voor het dempen van de verlaten kleiputten in de Rupelstreek. Een ander opmerkelijk aspect is het Fort van Breendonk : dit gegeven is het gevolg van het besluit van de Belgische legerleiding om van Antwerpen het centrum van het Belgisch verdedigingsstelsel te maken. Dit leidde in 1859 tot een groots project van versterkingswerken. Het project bestond uit twee grote delen : een nieuwe omwalling rond Antwerpen en acht forten op een onderlinge afstand van twee tot zes km ten zuiden van de stad. Het Fort van Breendonk werd tussen 1906 en 1914 gebouwd. Het heeft dienst gedaan als hoofdkwartier van het Belgisch leger in mei 1940. Vier maanden later was het een concentratiekamp.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster