verkavelingsvergunning

Wanneer u een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, bent u verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Nadat het college de verkavelingsvergunning heeft verleend, kunnen de kavels pas als bouwgrond te koop gesteld worden. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop gesteld worden wanneer de gemeente een attest heeft afgeleverd dat bepaalt dat aan alle voorwaarden binnen de vergunning is voldaan. Dit wil o.a. zeggen dat de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd, of dat de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

De voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkaveling gaan altijd voor op een gemeentelijke verordening.
 

U vindt de aanvraagformulieren hier

aanvraag verkaveling

aanvraag wijziging verkaveling

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster