statuten sportraad

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD WILLEBROEK

 

Hoofdstuk 1 : DOELSTELLING

 

Artikel 1

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
a. het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
b. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente;
c. het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
d. het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
e. de deelname aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving (decreet 5/4/1995);
f. het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
g. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

 

Hoofdstuk 2: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

 

Artikel 2

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 3

Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde :
a. alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

b. alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
c. deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.

 

Artikel 4

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen :

a. zij moeten lid zijn van de vereniging, organisatie, instelling die zij vertegenwoordigen;
b. zij mogen niet meer dan één vereniging, organisatie, instelling vertegenwoordigen;
c. zij mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het schepencollege of de raad voor maatschappelijk welzijn;

d. zij moeten minimum 16 jaar oud zijn;

e. Zij dienen zich effectief te engageren voor de werking van de sportraad.

 

Artikel 5

Bij de samenstelling van de sportraad dient te worden gestreefd naar:
- een 2/3-verhouding man/vrouw
- een vertegenwoordiging van jongeren.

Artikel 6

Alle leden zijn stemgerechtigd en beschikken over 1 stem.

a. om geldig te kunnen stemmen moeten tenminste 1/3 van de leden aanwezig zijn;

b. alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen behalve bij een wijziging van de statuten, waarvoor 2/3 van de aanwezige leden zich moeten uitspreken;

c. indien niet aan deze voorwaarden is voldaan beslist de volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen;

d. bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

 

Artikel 7

De schepen bevoegd voor de sport wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen.

 

Artikel 8

Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een sportfunctionaris aan, die de vergaderingen bijwoont en de verslaggeving verzekert.

 

Artikel 9

De andere sportfunctionarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de sportraad.

 

Artikel 10

Een vereniging, organisatie, instelling, die lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in artikel 3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.

 

Bij de aanvraag dient de vereniging, de organisatie de statuten of het huishoudelijk reglement, de samenstelling van het bestuur en een werkingsverslag over het voorbije jaar, waaruit blijkt dat zij regelmatig sportactiviteiten uitoefent of bevordert in de gemeente Willebroek, bij te voegen.

 

Na erkenning wordt de afgevaardigde van de organisatie lid van de sportraad.

 

Private of publieke organisaties waarvan de werking zich uitsluitend richt op cultuur- of jeugdbeleid en die als dusdanig reeds afgevaardigden hebben aangeduid voor de cultuur- en de jeugdraad kunnen niet aansluiten bij de sportraad.

Artikel 11

Een deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, moet een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van bestuur van de sportraad.

 

Deskundigen dienen te beantwoorden aan het volgende profiel:

 a. actief werkzaam zijn in de sportsector, hetzij vrijwillig, hetzij professioneel;

.b een ruime kijk hebben op de sport;

c. bereid zijn om zich te engageren in de gemeentelijke sportraad.

 

Artikel 12

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a. de wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;

b. het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;

c. de aanstelling en het ontslag van de bestuurders;

d. het uitsluiten van verenigingen, organisaties en instellingen op basis van artikel 14;

e. het aanduiden van afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de V.Z.W. Sport & Ontspanning Willebroek;

f. de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;

g. het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sportpromotieplan;

h. het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.


Artikel 13

Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt een einde door:

 a. de ontbinding of opheffing van de vereniging/organisatie/instelling die hij/zij vertegenwoordigt;

b. de intrekking van de erkenning van de vereniging/organisatie/instelling die hij/­zij vertegenwoordigt;

c. de intrekking van het mandaat door de vereniging/organisatie/instelling die hij/zij vertegenwoordigt;

d. het ontslag van de betrokkene zelf;

e. het niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 hiervoor.

 

Artikel 14

Een vereniging/organisatie/instelling kan voor één jaar geschorst worden wanneer:

a. de afgevaardigde of zijn plaatsvervanger geen enkele maal aanwezig was op de vergaderingen die in het lopende jaar werden gehouden;

b. zij geen jaarverslag indient en/of het jaarlijkse inlichtingenblad niet invult.

 

RAAD VAN BESTUUR


Artikel 15

De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 16

Elk lid aanwezig op de vergadering van de raad van bestuur beschikt over 1 stem.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen.

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

 

Artikel 17

De raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.

 

Artikel 18

De raad van bestuur duidt een secretaris en een penningmeester aan.

 

Artikel 19

De schepen bevoegd voor de sport wordt uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur.

 

Artikel 20

De sportfunctionaris aangeduid door de gemeente woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij en verzekert de verslaggeving

 

Artikel 21

De andere sportfunctionarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur.

 

Artikel 22

De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de raad van bestuur een opvolger, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.

 

Artikel 23

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is o.a. belast met:

a. het onderzoeken van de nieuwe aanvragen tot lidmaatschap van de sportraad;

b. het voorstellen tot aanvaarden van nieuwe leden en het voorstellen tot uitsluiten van leden op basis van artikel 14;

c. het oprichten en opvolgen en begeleiden van commissies en werkgroepen voor het onderzoek van bepaalde aspecten van het sportbeleid, het voorstellen van oplossingen en het uitwerken van initiatieven. In deze commissies of werkgroepen kunnen eventueel deskundigen, die geen lid zijn van de algemene vergadering, worden opgenomen.

d. het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering en het uitvoeren van de in de algemene vergadering genomen beslissingen.

e. het uitbrengen van advies bij dringende aangelegenheden.

 

Hoofdstuk 3: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD

 

Artikel 24Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk 4: ERKENNING


Artikel 25

De sportraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn statuten en huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

 

Artikel 26

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende :

a. maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd;

b. de wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht;

c. de termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt nopens de uitgebrachte adviezen inneemt;

d. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;

e. de wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen;

 Deze voorwaarden worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement.


Artikel 27

Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.

 

Artikel 28

Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.

 

Artikel 29

De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden opgericht.

 

Hoofdstuk 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 30

In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster