Milieujaarprogramma

De Samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op vlak van milieu. De overeenkomst wordt van kracht op 1 januari van het jaar waarin de lokale overheid de overeenkomst ondertekent. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De gemeente of provincie kan zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen:te Willebroek is dit het onderscheidingsniveau.

 

Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren. Deze worden jaarlijks vastgelegd.

 

Evaluatie en opvolging milieubeleid

 

De hoofdlijnen van het Vlaams milieubeleid zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan. Om opvolging en evaluatie van het milieubeleid toe te laten werden in het milieubeleidsplan indicatoren opgenomen. Momenteel worden drie reeksen van indicatoren gehanteerd, die jaarlijks in het milieujaarprogramma worden gerapporteerd.

 

Ecologische duurzaamheidsindicatoren

Een eerste reeks bestaat uit een beperkt aantal sleutelindicatoren (ook ecologische duurzaamheidsindicatoren genoemd). Hierbij wordt gefocust op de strategisch belangrijkste domeinen en thema's, o.a. gebaseerd op de doelstellingen van het Decreet Algemene Bepalingen inzake het Milieubeleid (DABM) en op internationale strategieën en doelstellingen. In de selectie zijn ook thema's/activiteiten opgenomen die geheel of gedeeltelijk buiten de leefmilieubevoegdheid vallen, maar een belangrijke invloed op de druk en de toestand van milieu en natuur hebben. Een aantal van deze indicatoren zijn identiek aan de indicatoren bij de doelstellingen uit het themabeleid. Ze worden daar meer in detail behandeld. Voor de overige indicatoren is er geen doelstelling voorzien en wordt een gunstige trend nagestreefd maar geen concrete waarde in een bepaald jaar.
 

Indicatoren bij de thematische plandoelstellingen

Een tweede reeks van indicatoren is gericht op de thematische plandoelstellingen van het MINA-plan. Voor de meeste doelstellingen werden immers indicatoren opgenomen. De jaarlijkse waarden van deze indicatoren beschrijven een trend op basis waarvan een evolutie van de indicator kan worden ingeschat. Tevens kan de doelafstand en het procentueel doelbereik ten opzichte van het doeljaar objectief worden vastgesteld. Dergelijke analyses bieden een meerwaarde bij de jaarlijkse rapporteringen en tussentijdse evaluaties van het milieubeleid.
 

(Output)indicatoren bij de maatregelen

Met een derde reeks van indicatoren worden de resultaten (output) van de diverse maatregelen opvolgbaar gemaakt. Hoewel de link met de beoogde beleidseffecten niet altijd duidelijk te leggen is, geven deze outputindicatoren (samen met de vastgestelde mijlpalen) vaak bijkomende inzichten bij de beoordeling het gevoerde milieubeleid. Een beperkte selectie van deze outputindicatoren wordt jaarlijks gerapporteerd in het milieujaarprogramma.


De analyse van deze indicatorensets was een belangrijk onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het MINA-plan 3, in voorbereiding op de opmaak van het MINA-plan 3+. In de toekomst zullen indicatoren meer en meer aangewend worden om beleidsevaluaties te onderbouwen.

 

Wilt u te weten komen welke indicatoren door de gemeente geselecteerd werden voor haar gemeentelijke milieubarometer? Klik dan hier.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster