Natuurvergunningen en -meldingen

Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of kortom het decreet natuurbehoud voert de natuurvergunningsplicht in.

 

Die wetgeving is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet Natuurbehoud bepaalt welke handelingen in welke gebieden onderhevig zijn aan de vergunningsplicht. Particulieren en bedrijven vragen deze vergunning aan bij het gemeentebestuur. Bedrijven of organisaties met openbaar karakter dienen deze vergunningsaanvraag in bij het provinciebestuur.

 

Ook een beroep tegen de beslissing van een gemeentebestuur wordt ingediend bij het provinciebestuur. Dat beroep kan de beslissing van de gemeente bevestigen, wijzigen of opheffen.

 

Vegetatiebesluit

De natuurvergunning werd ingevoerd door het Vegetatiebesluit van 1991, dat werd aangepast in 1998. Zij maakt deel uit van een vergunningenbeleid dat ertoe moet bijdragen het natuurareaal buiten de reservaten veilig te stellen voor verdere teloorgang. Het huidige Vegetatiebesluit, dat een onderdeel is van het Natuurdecreet, verwijst vooral naar kleine landschapselementen (KLE’s) en een aantal specifieke vegetatietypes (bv. Historisch permanente graslanden) als te beschermen natuurwaarden. De Nota aan de Vlaamse Regering bij het ontwerpbesluit van 1998 vermeldt “het behoud van de bestaande kwaliteit en kwantiteit als minimale basisdoelstelling” bij dat besluit. Concreet betekent het dat een aantal wijzigingen van vegetaties en (KLE’s) verboden is in alle gebieden, een aantal is vergunning plichtig en een aantal meldingsplicht.

 

Als burger of bedrijf moet een natuurvergunningsaanvraag in 3 exemplaren aangetekend verstuurd worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen (Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek). Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan er beroep ingediend worden bij de deputatie.

 

Overheden of publiekrechtelijke instellingen dienen hun aanvraag meteen in bij het provinciebestuur.

 

Wanneer een natuurvergunning aanvragen?

Gebieden waarin de natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie van toepassing is:

 

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden

 

Gebieden waarin de natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen (KLE) van toepassing is:

 

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden
 • landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied

 

Procedure

Als burger of bedrijf vraagt u een natuurvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het gemeentebestuur kunt u beroep indienen bij de deputatie.

Overheden of publiekrechtelijke instellingen dienen hun aanvraag meteen in bij het provinciebestuur.

 

De vergunningsaanvraag moet gegevens bevatten over:

 

 • de bestaande toestand
 • aard en omvang van de ingreep
 • toestand na uitvoering van de ingreep
 • compenserende maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling in het kader van de zorgplicht

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster