Deelbekkenbeheerplannen

Waterbeleid in de deelbekkens

De elf bekkens in Vlaanderen werden verder onderverdeeld in ruim honderd deelbekkens. Per deelbekken of voor meerdere deelbekkens binnen eenzelfde bekken hebben de provincies waterschappen opgericht.

 

Waterschappen: samenwerkingsverbanden voor het lokale waterbeheer

Een waterschap is een samenwerkingsverband tussen de verschillende waterbeheerders in een deelbekken: het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, de polders en de wateringen.

 

Een waterschap kan één deelbekken omvatten, maar ook twee of meer deelbekkens die behoren tot hetzelfde bekken. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst die de organisatie en de werking regelt. In 2006 werden in Vlaanderen 53 waterschappen opgericht.

 

Het waterschap coördineert de opmaak van het deelbekkenbeheerplan en brengt advies uit over het bekkenbeheerplan. Daarnaast kan het waterschap ook een aantal taken coördineren, zoals het beheer van de onbevaarbare waterlopen of het beheer van de rioleringsinfrastructuur.

 

De provincie neemt het secretariaat van het waterschap waar.

 

Deelbekkenbeheerplannen: een bundeling van krachten

De deelbekkenbeheerplannen verfijnen het bekkenbeheerplan en worden er als deelplan aan toegevoegd.

 

In het bekkenbeheerplan (en in het stroomgebiedbeheerplan) komen vooral de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de waterbeheerders van het Vlaamse Gewest aan bod. In het deelbekkenbeheerplan ligt de klemtoon op de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de lokale waterbeheerders.

 

Meer info kan je vinden op de website van CIW-Vlaanderen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster