Bezwaar gemeentebelastingen

Bezwaar tegen belasting :

 

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen. Opgelet : U dient de belasting altijd eerst te betalen!
Met andere woorden: het indienen van een bezwaarschrift geeft u geen betalingsuitstel of -opschorting !

 

Als belastingplichtige heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een op uw naam gevestigde belasting.

U kan pas bezwaar indienen NA ontvangst van een aanslagbiljet.

 

De termijn om bewaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de drie maanden na de datum waarop het aanslagbiljet werd verzonden of van kennisgeving van de aanslag. De verzendingsdatum vindt u terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

 

De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift te laat en wordt het om die reden afgewezen.

 

Een bezwaarschrift dient u per brief in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek.

 

Het bezwaarschrift  :

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingsplichtige;
  • is door u ondertekend en gedateerd.

 

Wanneer u wenst gehoord te worden op een hoorzitting, dan moet u dit uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift vragen.

 

Zodra wij uw bezwaarschrift ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbewijs als bevestiging. Heeft u in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan wordt u nadien met een aangetekend schrijven uitgenodigd voor een hoorzitting.

 

De beslissing van het College wordt u per aangetekende zending meegedeeld.

 

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het College, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij beslissing van het College.

 

Contact :

 

Financiën - Bezwaren fiscaliteit :

Tel.: 03 866 90 88

E-mail : belastingen@willebroek.be

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster