Resultaten inventaris 1999

Verschraling

Op één vegetatieopname na, werden er voor de geïnventariseerde bermen van Willebroek enkel vegetatietypes van matig tot voedselrijke bodem genoteerd. Voor al deze bermen is verschralingsbeheer aangewezen (maaien en afvoeren maaisel).

fluitekruid

 

De maaidata verschillen naargelang de vegetatie.

 

Door het verschralen van de bodem kunnen meer zeldzame planten en bloemensoorten zich ontwikkelen.

 

De banale gras- en plantensoorten, brandnetels en distels zullen verdwijnen te voordele van bloemrijke bermen.

 

Bloemenrijkdom

De meest opvallende soorten in sommige bermen zijn 'berenklauw', 'gewoon duizendblad' en 'fluitekruid'.

 

Stuyvenbergbaan

De bermen langs het oostelijk deel van de Stuyvenbergbaan bieden de meeste mogelijkheden voor een verder uitgewerkt ecologisch maaibeheer. Omdat deze eigendommen deels eigendom zijn van het BLOSO, moeten de nodige afspraken worden gemaakt.

 

Maaibeheer in de praktijk

Tot voor 1999 werden de bermen te Willebroek gemaaid met een klepelmaaier zonder afvoer van maaisel.

 

Het maaisel bleef op de berm liggen.

 

Het gevolg hiervan is dat de bodem voedselrijker wordt waardoor de soorten- en bloemenrijkdom afneemt (idem voor het insectenleven, vlinders, ongewervelden, enz), dit ten voordele van banale grassen, brandnetels en distels.

Klepelmaaier me afvoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van het opgemaakte bermbeheersplan werd een bestek opgemaakt en werd het bermbeheer uitbesteed aan een gespecialiseerde aannemer.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster