Taxi

Wat?
Om een taxidienst uit te baten, heb je een vergunning nodig.

Een taxidienst is een betaalde vervoersdienst van personen met een voertuig dat aan volgende voorwaarden voldoet:

 • het voertuig is naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen – de bestuurder inbegrepen – en is daartoe bestemd;
 • de bestemming wordt door de cliënt bepaald;
 • als taxidiensten worden niet beschouwd de door het decreet van 20 april 2001 bepaalde diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
 • de vervoersprijs wordt bepaald volgens een tarief dat als grondslag heeft: de prijs per kilometer, het opnemingsbedrag en het wachtgeld;
 • onder motortaxi wordt verstaan elk twee- of driewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen of aanhangwagen, dat wordt ingezet als taxi;

De vergunning wordt verleend voor vijf jaar en kan worden hernieuwd.

 

Voor wie?
Voor alle zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen die een taxidienst willen exploiteren en die hetzij eigenaar zijn van het/of de voertuigen, hetzij er de beschikking over hebben door een contract of aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

 

Voorwaarden?

De gemeente Willebroek heeft een reglement betreffende de uitbating van een taxidienst.

 

Aanvraag

U kan het aanvraagformulier voor de uitbating van een taxidienst downloaden of bekomen op het gemeentehuis.

 

Nadien overhandigt u een volledig ingevuld formulier met alle gevraagde bijlagen aan de dienst lokale economie.

 

Wat meebrengen

  • Bewijs van goed gedrag en zeden
  • (Een kopie van) identiteitskaart
  • Statuten van de onderneming
  • Verzekeringsbewijzen van de voertuigen
  • Verdere details vindt u in het aanvraagformulier

 

Procedure

De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. U wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. De vergunning moet u komen afhalen op het gemeentehuis. U zal dan ook de nodige taxikaarten overhandigd krijgen.

 

De documenten moet u steeds zichtbaar in de wagen leggen.

Bij wijziging van wagen, moet u onmiddellijk een nieuwe taxikaart aanvragen bij het gemeentebestuur.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster