Evaluatie 2006

 

brandnetel

 

In 2005 werden de in 1999 geïnventariseerde bermen en enkele bijkomende straten opnieuw bezocht. De locaties werden ditmaal beter beschreven en via GIS-coördinaten vastgelegd. Dit zal toekomstige evaluatie vergemakkelijken en kan er beter ingeschat worden wat het effect is van het gevoerde beleid.

 

Gelet op de verschillen in inventarisatiemethode tussen 1999 en 2005, is slechts een ruwe inschatting mogelijk van de veranderingen.


Conclusie 

Opvallend was dat er in 2005 vrij weinig soorten in de berm werden gevonden. Dit fenomeen wordt vaak waargenomen in de eerste jaren dat een ruige bermvegetatie verschralend wordt beheerd.  Dit is dus niet abnormaal.

 

Wel wordt geadviseerd om na de vijfjaarlijkse evaluatie de maaifrequentie en maaidata te herbekijken. Dit gebeurde ook in de studie van 2005.

 

Als algemene trend in de bermen te Willebroek, kunnen we stellen dat het aandeel ruigtekruiden in de proefvlakken, zoals brandnetel, afgenomen lijkt te zijn, wat een positieve evaluatie aangeeft.

 

Beheer

De meeste bermen in Willebroek hebben nog steeds een (matig) ruig karakter. Enkel een stabiel maaibeheer, waarbij 2 maal per jaar gemaaid wordt met afvoer van het maaisel, kan deze verruiging tegengaan. Ook verstoring van de berm dient te worden vermeden. 

Glanshaver

 

 

 

 

 

 

 

Voor enkele straten lijkt een kleine bijsturing van het beheer nodig wegens verruiging van de vegetatie. Dit is zo voor de straten die momenteel in juli worden gemaaid. Hier zien we dat glanshaver de neiging heeft om sterk toe te nemen. Om dit tegen te gaan, worden deze bermen best voor de bloei van glanshaver gemaaid.
Een eerste maaibeurt eind mei is hier aangewezen.

 

Ook voor de bermen die, conform het bermbeheerplan 1999, volgens de bermbesluitdata gemaaid dienen te worden, wordt de eerste maaibeurt om deze reden best met enkele weken vervroegd.

 

De overige bermen worden gemaaid vanaf half mei.

 

Gefaseerd maaien wordt aangeraden op de Stuyvenbergbaan en in de Akkerlaan.

 

Een afbeelding van de te maaien bermen met de respectievelijke maaidata kan u hier downloaden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster