Afval

Definitie: Goederen of stoffen die voor de eigenaar geen waarde meer hebben. Afval kan in aanmerking komen voor hergebruik, recycling, verbranden en storten.

Ladder van Lansink

 

Ladder_van_Lansink.jpg

 

Om de afvalberg te verkleinen wordt er gebruik gemaakt van de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink stelt een rangorde op voor onze omgang met afval: hoe hoger op de ladder, des te beter voor het milieu. Het werd bedacht door de Nederlander Lansink in 1979.

Afval voorkomen: Is een eerste stap voor het verkleinen van de afvalberg. Minder afval kopen in de winkel is goed voor de portemonnee.

Hergebruik: Als een goed of stof door de eigenaar aanzien wordt als ‘afval’ kan een ander persoon dit mogelijk als ‘bruikbaar goed’ aanzien waardoor het ‘afval’ een tweede leven krijgt. 

Door het materiaal naar de kringwinkel te brengen voorkom je dat in de vuilbak belandt.

Recycleren: Bepaalde goederen of stoffen kunnen een tweede leven verkrijgen door gerecycleerd te worden tot hetzelfde/ander product. Zo wordt PMD-afval gebruikt voor vullingen van matrassen en het maken van fleece.

Verbranden: Indien geen van bovenstaande stappen toegepast kunnen worden, is het afval mogelijk brandbaar. Dit wordt op een milieuverantwoorde manier gedaan. Er wordt  in de meeste verbrandingsovens getracht de vrijgekomen energie te recupereren.

Storten: Wanneer afval niet verbrand kan/mag worden, wordt het gestort. Op een stortplaats worden er de nodige maatregelen getroffen dat het grondwater niet vervuild kan worden. In de loop van de jaren krimpt het gestorte afval. Wanneer een stort vol is, wordt er een laag aarde over gedaan, waarna dit gebied vrijkomt voor andere doeleinden.

Cradle to cradle-principe

Een andere kijk op afval is het ‘cradle to cradle-principe’.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat afval niet bestaat. De producten doorlopen een kringloop waarbij er naar alle nevenstromen gekeken wordt. Alle restproducten zijn een grondstof voor een nieuw product. Wanneer een product niet meer gebruikt wordt, kunnen alle onderdelen een nieuw leven krijgen. Hierbij enkele voorbeelden van enkele vervaardigde producten via dit principe:

  • GFT-afval dat via een composteerproces wordt omgezet in een bodemverbeteraar namelijk compost.
  • Schoenen die volledig te recycleren of te composteren zijn.
  • Een boek bestaand uit kunststof papier. Wanneer dit gelezen is kan de inkt wegewassen worden doormiddel van warm water. Hierna blijft er wit kunstof papier over dat herdrukt kan worden. Ook de weggewassen inkt kan hergebruikt worden. De autobouwer Ford heeft een een ontwerp van een auto, het Ford Model U. waarbij de materialen van de auto vervaardigd zijn van  biologisch afbreekbaar materialen. De banden trekken schadelijke deeltjes aan op de weg en geven bij slijtage voedingsstoffen af voor de berm. Uit de uitlaat komt er water. 

Ecologische voetafdruk

Voor al deze activiteiten worden  natuurlijke hulpbronnen gebruikt. De vraag is of onze planeet deze bronnen in voldoende hoeveelheden kan leveren en het hierbij geproduceerde ‘afval’ kan verwerken.

De voetafdruk drukt de hoeveelheid oppervlakte uit die nodig is om onze levensstijl mogelijk te maken. De ecologische voetafdruk kan berekent worden van de hele wereldbevolking, een land, een stad…

Het aardoppervlak bestaat uit delen met natuurlijke hulpbronnen (bv bossen, akkers…) en delen zonder (bv woestijnen, ijskappen…) of die niet meteen kunnen worden ontgonnen (zoals de bodem van de oceanen). Bij de ecologische voetafdruk wordt er gekeken naar de oppervlakte van de aarde die biologisch productief is.

Om te berekenen (in hectaren) hoeveel biologische productieve oppervlakte iemand werkelijk in beslag neemt (de ecologische voetafdruk) moeten alles wat die persoon verbruikt omgezet worden in biologisch productieve oppervlakte. Er worden zes types bio productieve oppervlakte onderscheiden:

  • Bos: voor het vellen van bomen die dienen als timmerhout, brandhout, vezels voor papier…
  • Weiland of graasland: Voor het laten grazen van dieren die gebruikt worden voor vlees, wol, melk,…
  • Akkerland: voor het telen van gewassen die dienen als veevoeder, voedsel voor de mens, vezels, olie,…
  • Visgrond: voor het produceren van vis en zeevruchten
  • Bouwgrond: voor gebouwen om te wonen en te werken, wegen om zich te verplaatsen…
  • Energieland: de oppervlakte bos die nodig is om de CO2 op te nemen die vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

Er is een beperkte hoeveelheid aardoppervlakte beschikbaar doe biologisch productief is. Als die gelijk verdeeld wordt over alle aardbewoners heeft ieder recht op 2.1ha per jaar – dat is ongeveer drie voetbalvelden. Die oppervlakte wordt uiteraard kleiner naarmate de wereldbevolking toeneemt. Het gebruik is niet gelijk verdeeld.

 

De ecologische voetafdruk zegt iets over het verbruik van natuurlijke hulpbronnen door een persoon of door een bevolkingsgroep. De voetafdruk zegt niets over ‘hoe’ de beschikbare hulpbronnen moeten worden gebruikt.

Doe de test! Wat is jou ecologische voetafdruk? Tips om je voetafdruk te verkleinen!

 

Ecologische_voetafdruk.jpg

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster