Belangrijke informatie

 

 

Als organisatie hebben wij een wettelijke informatieplicht ten aanzien van onze vrijwilligers. Hieronder vind je hierover meer informatie.

 

 

Missie van onze organisatie

 

Het OCMW wil  elke inwoner de mogelijkheid bieden een menswaardig bestaan te leiden.

Het gemeentebestuur wil iedereen  de kans geven aan het maatschappelijke en culturele leven deel te nemen.

Waarden als  gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid staan hierbij centraal.

Per dienst wordt deze algemene doelstelling concreter gemaakt.

 

 

Juridisch statuut van onze organisatie

 

Het OCMW en het gemeentebestuur zijn openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid.

 

 

Kostenvergoeding

 

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. In een aantal gevallen kan een kostenvergoeding worden voorzien. Hiervoor gelden strikte regels.  

 

Reële kostenvergoeding

Als je onkosten maakt, verbonden aan je vrijwilligerswerk, kunnen die vergoed worden. Dit kan enkel voor kosten die op voorhand voorgelegd en goedgekeurd werden en na voorlegging van de betaalbewijzen.

Chauffeurs voor de minder mobielen centrale ontvangen een kilometervergoeding.

 

Forfaitaire kostenvergoeding

Volgende vrijwilligers kunnen wel een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen:

-monitors van de jeugddienst

-sportmonitoren

-vrijwillige ”lesgevers” kúnnen recht hebben op een forfaitaire kostenvergoeding

 Deze opsomming is niet limitatief

 

Wettelijke regeling

De forfaitaire kostenvergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen zolang je onder het maximum van 1.308,38 euro/jaar blijft (index 1.1.2014).

 

Als je nog bij andere organisaties vrijwilligerswerk doet, ben je zelf verantwoordelijk om dit plafond in de gaten te houden. Bij overschrijding ervan betaal je op het volledige bedrag belastingen.

 

 

Vrijwilligersverzekering en eigen aansprakelijkheid

 

Als vrijwilliger bij onze organisatie ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

 

Verzekering lichamelijke ongevallen

Deze verzekering dekt de lichamelijke letsels bij ongevallen tijdens de uitvoering of op weg naar of van je vrijwilligerswerk..

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Deze verzekering dekt alle schade die je tijdens je vrijwilligerswerk per ongeluk toebrengt aan de organisatie, andere vrijwilligers, aan de hulpvrager, aan derden of aan voorwerpen van derden.

 

Verzekering rechtsbijstand

Deze verzekering zorgt voor gerechtelijke ondersteuning indien je in het kader van je vrijwilligerswerk betrokken raakt in een rechtszaak.

 

Eigen aansprakelijkheid

Onze organisatie is verzekerd voor schade die je als vrijwilliger veroorzaakt, behalve in het geval van zware fout of opzet, of van lichte herhaaldelijke fout.

 

Als je tijdens je vrijwilligerswerk zelf schade berokkent aan jouw persoonlijk materiaal, kan dit niet verhaald worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

 

 

Geheimhoudingsplicht

 

Ook vrijwilligers zijn gehouden aan  geheimhoudingsplicht. Wie op jou beroep doet moet op je discretie kunnen rekenen.

 

Als vrijwilliger dien je je te houden aan de geheimhoudingsplicht, zoals vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek.

Onder deze geheimhoudingsplicht valt alle informatie over gezondheid, sociale en familiale toestand, financiële toestand, sociale problemen, persoonlijke, religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging.

De persoon die op jou beroep doet, hoeft niet eens uitdrukkelijk te zeggen dat iets wat hij jou vertelt “een geheim” is. Je dient ervan uit te gaan dat al wat hij jou als vrijwilliger vertelt, is gebaseerd op een vertrouwensrelatie en dat deze informatie tussen jullie blijft.

 

Daarnaast is er ook een meldingsplicht. Als je iets verneemt of iets opmerkt waarvan je denkt dat het belangrijk is om te melden, kan je hier altijd mee terecht bij de vrijwilligersverantwoordelijke of de verantwoordelijke van de dienst.

Uiteraard blijft deze geheimhoudingsplicht ook gelden na het beëindigen van het vrijwilligerswerk

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster