Andere vergunningen - Afwijking Geluid

Afwijking Geluid

 

Wat


Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziekactiviteiten. Wanneer een organisator in een publiek toegankelijke plaats elektronisch versterkte muziek speelt luider dan 85 dB(A)Laeq, 15 min (dit is luider dan het normale achtergrondmuziek zoals dansmuziek, optredens, enz) dien je VOORAF een vergunning aan te vragen bij het college van Burgemeester en Schepenen.

 

Voor niet elektronisch versterkte muziek (fanfares, strijkorkest, enz.) en voor muziekactiviteiten die NIET toegankelijk zijn voor publiek dient geen vergunning te worden aangevraagd. Opgelet! Het strafwetboek blijft wel geldig waarin staat dat er geen storend achtergrondlawaai mag geproduceerd worden).

Hoe verkrijgen of aanvragen

Welke toelating dient verleend te worden hangt af van het aantal maal dat een muziekactiviteit, met geluidsniveau boven de norm van 85 dB(A)Laeq,15min, wordt georganiseerd op dezelfde plaats.

 

Indien dit meer dan 12 maal per jaar gebeurt, dient de verantwoordelijke van het lokaal een omgevingsvergunning klasse 2 of een melding klasse 3 aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen (langdurige toelating volgens de VLAREM-wetgeving). U dient dan voorafgaand ook een akoestisch onderzoek uit te voeren en bij de vergunningsaanvraag te voegen. Je kan best eerst contact opnemen met de dienst omgeving.

Kijk ook eerst na of voor het lokaal  waarin u de activiteit organiseert al beschikt over een omgevingsvergunning klasse 2.


Indien je een openbare muziekactiviteit organiseert (fuif, optreden, feest, enz), met geluidsniveau meer dan 85 dB(A)Laeq,15min, in open lucht of tent, dient een situeringsplan te worden bijgevoegd.

 

Via het gezamenlijk evenementenformulier, waarin alle aanvragen in één document gebundeld worden (inname openbare weg, drank- en tapvergunning, veiligheid, enz.) kan u een aanvraag ‘Afwijking Geluid’ doen. Dit aanvraagformulier kan binnengebracht worden bij de dienst ‘Evenementen en Toerisme’ of opgestuurd worden.

Aanvraagformulieren dienen ons te bereiken 6 weken voor de activiteit. De termijn van aflevering gaat pas in van het ogenblik u bericht ontvangt dat het aanvraagformulier volledig is.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier

Procedure

De aanvraag wordt behandeld in het schepencollege.

 

Aanvraag 6 weken voor het evenement binnenbrengen.

Let op! De termijn begint pas te lopen als het aanvraagdossier volledig is verklaard.

 

Daarna wordt u per brief van de beslissing op de hoogte gebracht.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan:

  • toelating verlenen of weigeren
  • einduren opleggen
  • voorwaarden en/of geluidsnormen opleggen 

Een muziekactiviteit die niet vooraf aangevraagd werd kan zonder verhaal ter plaatse stopgezet worden.

 

Het politiereglement stelt:

 

Afdeling 3. Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven


 

Artikel 151. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als Gemeenschappelijk en hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.

Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor het maken van zachte sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de geluidsemissies beperkt worden van 10.00 uur tot het wettelijke winkelsluitingsuur of in geval van een braderij tot het door het college van burgemeester en schepenen bepaalde einduur. Er mogen geen reclameboodschappen worden uitgezonden.


 

Artikel 152. Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde opvoeringen en uitvoeringen, noch voor het gebruik van de bij het eerste lid van vorig artikel genoemde toestellen en instrumenten, en dit buiten de openbare ruimte, indien het geluid niet bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te worden, doch het gebruik ervan is slechts toegelaten voor zover het geluid niet als hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten.


Artikel 153. De bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde opvoeringen, uitvoeringen en het gebruik van de bij het eerste lid van het eerste artikel genoemde toestellen en instrumenten is verboden binnen gebouwen wanneer zij ofwel buitenshuis kunnen worden gehoord en als hinderlijk kunnen worden beschouwd ofwel aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.


Artikel 154. Onverminderd schorsing of intrekking van de vergunning kunnen de overtredingen van deze afdeling worden gesanctioneerd door een administratieve geldboete van maximum 350 euro.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster