Circussen

De gemeente Willebroek geeft de voorkeur aan circussen die hun bezoekers meeslepen in de magie van het circus zonder hierbij gebruik te maken van wilde dieren.

Circussen zonder wilde dieren zijn op zijn minst even goed.

 

De gemeente Willebroek is van het principe dat wilde dieren thuishoren in hun natuurlijke habitat en niet in een kooi.

De gemeente verbindt zich er dan ook toe enkel circussen toe te laten op haar grondgebied die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap en die geen gebruik maken van wilde dieren. Collegebeslissing van 16 september 2003 waarin besloten werd geen circussen of rondreizende tentoonstellingen toe te laten met wilde dieren.

Daarnaast zal de gemeente er ook op toezien dat het kB van 2 september 2005 gewijzigd in het KB van 26 april 2007 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen nageleefd wordt.

Deze wet voorziet onder meer in minimumnormen voor het houden van gedomesticeerde dieren.

 

Sinds maart 2014 is er een wettelijk verbod op circussen met wilde dieren van kracht. Om ervoor te zorgen dat de normen voor de wettelijke nog toegelaten dieren, nageleefd worden, worden op voorhand de nodige documenten en attesten opgevraagd. Wanneer de nodige documenten of attesten niet volledig of correct blijken te zijn wordt het circus niet toegelaten. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster