Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 

De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning vanaf 1 januari 2018. De behandeling verloopt volledig digitaal.

 

Vanaf 15 januari 2018 voorziet de Vlaamse overheid ook een vereenvoudigde versie van het loket namelijk het ‘snelinvoerloket’ en dit voor handelingen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is, zoals eenvoudige werken op en rond een gebouw (vb het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis).

 

Omgevingsloket

Wanneer u een omgevingsvergunning wilt indienen verloopt dit via het omgevingsloket.

 

Voor werken met architect of een aanvraag ingedeelde inrichting of activiteiten van klasse 2:

-      Het omgevingsloket moet gebruikt worden om een dossier in te dienen

 

Voor werken zonder architect of meldingen voor een ingedeelde inrichting klasse 3:

-      Digitale aanvraag via het omgevingsloket

-      Aanvraagdossier op papier die het dubbele bedraagt van de normale kost indien je digitaal indient. (Hier kan u de verschillende belastingen en retributies terug vinden)

 

Welke dossiers dienen volgens het omgevingsloket ingediend te worden:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Aanvraag van een omgevingsgvergunning voor een nieuwe verkaveling.
  • Bijstelling van een bestaande verkaveling.
  • Verzoek tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden.
  • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou?

-      Nieuwe aanvraagformulieren

-      Een omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, dit is nieuw op vlak van milieuvergunningenbeleid

-      Door voorbesprekingen te houden alvorens een aanvraag in te dienen, wordt er meer ingezet op een oplossingsgericht traject

-      Tijdens een lopende procedure is het mogelijk een aanvraag aan te vullen of aan te passen naar aanleiding van een openbaar onderzoek of advies

 

Willebroek streeft naar duidelijke en volledige vergunningen

Om dit resultaat te bewerkstelligen is onze gemeente vragende partij voor het houden van voorbesprekingen. Op deze manier krijgt iedereen rond de tafel een duidelijk beeld van wat er gewenst is en wat al dan niet mogelijk is. Door rekening te houden met de voorbespreking heeft jouw project een grotere kans van slagen.

 

Wat breng ik mee?

U kunt uw adviesvraag stellen na afspraak met de dienst Omgeving 03 866 90 50 of via mail omgeving@willebroek.be.

 

Om een concreet advies te kunnen geven is er nood aan een aantal gegevens/documenten.

U brengt best zoveel mogelijk informatie over uw te realiseren project mee naar een voorbespreking, zoals onder andere:

  • Ligging van het perceel (kadastrale gegevens – adres);
  • een volumestudie, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden een belangrijk element vormen;
  • schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand;
  • enkele foto's die een beeld geven van het perceel (bijvoorbeeld de volledige gevel) en de aanpalende gebouwen. Bij vrijstaande volumes foto's die een beeld geven van de onmiddellijke omgeving.

Het retributiereglement stelt dat iedere aanvraag betalend wordt. Dit omvat ook onontvankelijke en onvolledige aanvragen. Dit is een extra stimulans om een voorbespreking te houden.

Omdat de omgevingsvergunning digitaal wordt verwerkt, zal bij een analoge indiening een meerprijs gevraagd worden om de aanvraag te digitalisering.

 

Aanplakking - omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning wordt toegekend dient u de bekendmaking van deze beslissing, vòòr de aanvang van de werken of handelingen, gedurende 30 kalenderdagen zelf uit te hangen. De beslissingen en documenten bij de beslissing zijn te raadplegen op de website van het omgevingsloket. (link toevoegen => www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Deze bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat er toestemming werd verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken die u voornemens bent uit te voeren.

 

Je bent verplicht om het document ‘bekendmaking omgevingsvergunning’ aan te plakken:

-       Op de plaats waar de vergunning betrekking heeft

-       Op een goed zichtbare en leesbare plaats

-       Zo dicht mogelijk bij de openbare weg

-       Op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg

-       Binnen 10 kalenderdagen na ontvangst

  

Ten vroegste de 36e dag na het uithangen van de bekendmaking van de omgevingsvergunning kan u gebruik maken van deze vergunning (uitvoeren van de bouwwerken en/of milieukundige ingrepen), tenzij er iemand beroep aantekent.

 

Verklaringen op eer

Als bouwheer haalt u de digitale omgevingsvergunning met bijhorende formulieren van het omgevingsloket. 

Bij deze vergunning zijn verklaringen op eer toegevoegd. Het is van belang dat u deze verklaringen correct invult en overmaakt aan de dienst omgeving. Onder een kort overzicht van deze documenten en wanneer je welk documenten dient in te vullen.

 

-       Verklaring op eer 1: Dit document dien je terug te zenden naar het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk nadat tot aanplakking van bekendmaking van de beslissing is overgegaan.

-       Verklaring op eer 2: terug te zenden naar het college van burgemeester en schepenen nadat de bekendmaking van de beslissing gedurende dertig dagen is aangeplakt.

 

Vergunning en bouwplan bewaren

U bent verplicht gedurende de hele duur van de werkzaamheden de vergunning ter beschikking te leggen op de bouwplaats.

 

Aanvang en voltooiing van de werken

Bij de vergunning is tweemaal het document aanvang der werken toegevoegd. Een van deze exemplaren bezorgt u ingevuld aan de gemeentelijke dienst omgeving.

  

Einde van de werken

Bij de vergunning is het document voltooiing der werken toegevoegd. Dit bezorgt u ingevuld aan de gemeentelijke dienst omgeving.

 

Voor verdere vragen of een afspraak kan u steeds terecht bij de dienst omgeving via:

Mail: omgeving@willebroek.be

Tel.: 03 866 90 35

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster