GECORO

Elk beleidsniveau heeft zijn advies orgaan voor ruimtelijke ordening. De GECORO is de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening.
De GECORO heeft allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, de voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning.

De GECORO heeft zijn zetel op het gemeentehuis en vergadert minstens tweemaal per jaar.
Zij verlenen onder andere advies over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, enzovoort. Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit.

Van elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

 

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster