Woonkwaliteit

Elke burger heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving. De Vlaamse Wooncode geeft aan de gemeenten een aantal instrumenten om de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen te bewaken waaronder het woononderzoek en het conformiteitsattest.

Kwaliteitsonderzoek

Woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

Zo moet elke woning beschikken over:

  • voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden;
  • voldoende verlichting en verluchting;
  • veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
  • elementaire sanitaire voorzieningen;

 

Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.  

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van het technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt is.

Een gebrek wordt gequoteerd op basis van de aard en de ernst van het probleem: 'zware gebreken' resulteren in negen tot vijftien strafpunten, 'lichtere gebreken' geven aanleiding tot één tot drie strafpunten. Als een woning in totaal vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

   

 

De provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen staat in voor het technisch onderzoek van de woning en brengt vervolgens advies uit aan de Burgemeester. De Burgemeester neemt een eindbeslissing na de hoorzitting van de betrokken partijen (verhuurders en bewoners).

 

Indien de woning ongeschikt- en onbewoonbaar is verklaard, kan ze worden opgenomen in de inventaris van leegstand en verkrotting. Indien de verhuurder niet binnen het jaar de opgesomde gebreken in orde brengt, kan het betalen van een heffing worden gevraagd.

 

De opname van de woning in de inventaris betekent ook dat het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht kan worden uitgeoefend zodat slechte woningen op de markt kunnen worden gerecupereerd.

 

Het verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning door de eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Een woning kan ook rechtstreeks door de Burgemeester onbewoonbaar worden verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bij ernstige risico's en in het algemeen belang van de burgers.

Conformiteitsattest

Het afgeleverde conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat de woning, appartement, kamer, ... betrouwbaar is. De verhuurder staat dan ook sterker wanneer hij in de toekomst een malafide huurder heeft die de eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Er worden in principe geen conformiteitsattesten afgeleverd voor niet vergunde woningen. Het conformiteitsattest is geldig voor 10 jaar, tenzij grondige verbouwingen, nalatigheid,…

 

Wat

De verhuurder / eigenaar kan de conformiteit van een huurwoning laten toetsen aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Aan de hand van een technisch verslag woonkwaliteit kan dit gecontroleerd en vastgelegd worden in een officiële verklaring van de gemeente. Dit attest legt ook de maximale bezettingsgraad vast van de woning, afhankelijk van de totaal bewoonbare oppervlakte en van het aantal woonlokalen.

 

Het conformiteitsattest is niet verplicht. Wel is de verhuurder verplicht een afschrift van het verkregen conformiteitsattest te overhandigen aan de huurder.

 

Voor wie

Een verhuurder van een woning, appartement, kamer, ...

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

De verhuurder / eigenaar vraagt het conformiteitsattest met het aanvraagformulier schriftelijk en aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan bij het College van Burgemeester en Schepenen. Een exemplaar van het aanvraagformulier is te bekomen op de website www.willebroek.be of op de dienst wonen.

 

Wat toevoegen bij aanvraag

-       een schema van de woning

-       brandweerattest indien nodig als er een vergunning werd aangevraagd

-       een keuringsattest van gas- en elektrische installaties

-       EPC

-       …

Procedure

Een gemeentelijk onderzoeker voert het onderzoek uit. Hiervoor gebruikt hij het technisch verslag van ongeschiktheid. Alle delen van het verslag worden in aanmerking genomen. Om geschikt te zijn, dient het pand minder dan 15 strafpunten behalen in het technisch verslag, niet onbewoonbaar zijn en voldoen aan de rookmelderverplichting.

 

Uit het onderzoek zal blijken of de woning geschikt is voor verhuur of niet. Als de woning niet geschikt is, wordt gemeld welke herstellingen er moeten worden uitgevoerd en wordt automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgestart. Meer over deze procedure kan u te weten komen bij de dienst wonen of bij Wonen Vlaanderen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen zestig dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest. Die termijn geldt zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woningen. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

 

Na de op maak van het conformiteitsattest wordt de aanvrager uitgenodigd om een retributie te betalen op administratieve stukken. Na betaling wordt het conformiteitsattest verstuurd naar de aanvrager.

Verwaarlozing

Heel wat woningen in Vlaanderen verkeren in slechte staat door langdurige verwaarlozing. Om te voorkomen dat dergelijke woningen en gebouwen verloren gaan op de woningmarkt, worden deze geïnventariseerd door de Vlaamse Overheid. Door de eigenaars van deze panden te belasten met een heffing, wil de Vlaamse Overheid hen ertoe aanzetten deze panden weer beschikbaar te maken voor bewoning.

 

Vanuit het gemeentebestuur van Willebroek wordt een vermoedenslijst van verwaarlozing opgesteld die vervolgens aan Wonen-Vlaanderen wordt bezorgd.

 

De verwaarlozing van een pand wordt door hen vastgesteld aan de hand van een technisch verslag waarin ernstige storende uiterlijke tekenen van verval worden beoordeeld.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster