Willebroek Morgen fase 3 - Uitvoering

Deze pagina verzamelt alle info met betrekking tot de realisatie van fase 3 van Willebroek Morgen.  Aan de hand van updates zal telkens de meest recente informatie worden gegeven.  Lees dus zeker verder tot de meest recente update.Update 7 april 2017:

 

De aannemer voor de wegenis- en rioleringswerken werd aangesteld.  Aannemer DCA uit Beerse zal de werken voor haar rekening nemen.

 

Er werd ook een eerste planning opgesteld voor het verdere verloop van de werken.

 

Vanaf 15 mei starten de voorbereidende werken in opdracht van de diverse nutsbedrijven

Eandis start met werken in de Schoolweg zelf.  De dwarse parkeerplaatsen zullen daarbij gedurende mei en begin juni worden ingenomen door een werfzone en niet bereikbaar zijn.  Om de veiligheid en verkeersdoorstroming tijdens de werken te kunnen blijven garanderen, zal de Schoolweg ook enkelrichting worden gedurende de werken.  Enkel het verkeer richting watertoren (uitrijdend) zal nog toegelaten zijn.  Het verkeer richting station of centrum kan omrijden via de August Van Landeghemstraat of Jozef Wautersstraat (opnieuw dubbelrichting vanaf 15 mei!).

 

Op 17 mei start Pidpa met voorbereidende werken in de Guido Gezellestraat (tussen Kerkstraat en spoorwegtunnel) en de Stationsstraat (deel tussen Schoolweg en Kerkstraat). In deze straten blijft de normale verkeerscirculatie wel mogelijk, maar zal binnen de werkzone telkens een parkeerverbod gelden.

 

Deze voorbereidende werken zullen beide afgerond worden in de loop van juni.  Doordat de Schoolweg enkelrichting wordt, zal de halte van De Lijn aan de bibliotheek tijdelijk ook slechts in een richting bediend kunnen worden.  Er kan uitgeweken worden naar de haltes aan het station of het Pleintje.

 

Aansluitend op deze voorbereidende werken, dus in de loop van juni, vervolgt Eandis met werken in het stukje Stationsstraat tussen de August Van Landeghemstraat en Schoolweg.  Vanwege de beperkte breedte van deze straat zal deze gedurende drie à vier weken volledig afgesloten worden voor het verkeer (uitgezonderd voetgangers).  Ook de Pastorijstraat, met politie en administratief centrum, zal gedurende deze periode slechts bereikbaar zijn vanuit de Kerkstraat, en wordt dubbelrichting met een algemeen parkeerverbod.

 

Het einde van deze werken is voorzien tegen het bouwverlof, dus de tweede week van juli.

 

Opmerking: tijdens de Kanaalfeesten, van 21 tot en met 25 juni, zullen de diverse werfzones tijdelijk weer opengesteld worden.

 

 

In juni gaat ook aannemer DCA zelf van start met de voorbereidende werken.  In eerste instantie zullen deze werken zich beperken tot het nieuw aan te leggen park tussen de Schoolweg-Stationsstraat (brouwerij)-August Van Landeghemstraat, waar al een deel van de bomen zal worden gerooid,... .  Mogelijk wordt in juni ook al gestart met de afbraak van de woningen langs de Stationsstraat, dewelke later binnen het parkgebied zullen vallen.

 

Vanaf augustus, dus na het bouwverlof, starten dan de échte wegenis- en rioleringswerken.  De eerste fase vat aan op het kruispunt Schoolweg-Stationsstraat, en wordt vervolgd in de Schoolweg richting watertoren.  Vanaf augustus zal de Schoolweg bijgevolg volledig worden afgesloten voor het verkeer.  Vanaf dan kan er enkel nog worden omgereden via de Jozef Wautersstraat of August Van Landeghemstraat.  Indien de werken het toelaten zal de parking aan de Schoolweg wel zo lang als mogelijk toegankelijk blijven.  Ook het verbindingswegje naar de markt blijft zo lang mogelijk toegankelijk, zodat het centrum toch makkelijk bereikbaar blijft.

 

Na de werken aan de Schoolweg vervolgt DCA met de wegenis- en rioleringswerken in de Stationsstraat (richting De Waag).  Deze wordt dan, vermoedelijk in het latere najaar of begin 2018, opnieuw volledig afgesloten voor alle verkeer.

 

Los van al deze wegeniswerken zal ook nog het park zelf opnieuw aangelegd worden.  Hiervoor wordt uiteraard het beste plantseizoen afgewacht.  De hinder blijft dan beperkt.  Een lokale omleiding voor fietsers en voetgangers wordt zeker voorzien.

 

 

Bovenstaande informatie zal nog verder gedetailleerd worden in volgende updates.  Er volgt eveneens nog een informatievergadering voor de bewoners op 16 mei om 19u in de feestzaal van het gemeentehuis.

 

 

Update 17 mei 2017:

 

Op 16 mei vond in de gemeentelijke feestzaal te Willebroek een informatiemoment plaats voor de inwoners en handelaars.  Hierop werden de werken meer in detail toegelicht.  Er werden een drietal presentaties gegeven. 

 

Pidpa lichtte het doel van de rioleringswerken toe.  Deze staan uiteraard in het teken van het ontdubbelen van de gescheiden riolering, niet enkel om te komen tot meer zuivere waterlopen, maar ook om verdere wateroverlast te beperken.

U kan hun presentatie nog eens rustig nalezen via deze link.

 

Stramien, het studiebureau gelast met het ontwerp van de nieuwe bovenbouw, lichtte het ontwerp zelf nog even kort toe.  Een uitvoerige omschrijving van het ontwerp en de krachtlijnen hiervan kan u lezen op deze pagina over Willebroek Morgen.

 

Tot slot lichtte aannemer DCA de werken zelf toe.  Zij gingen verder in op de fasering en timing van de werken, alsook de werkwijze, te verwachten hinder, praktische afspraken en dergelijke meer.  Hun uitvoerige presentatie kan u hier vinden.

 

Een korte maar duidelijke samenvatting van de werken, volgens de planning op 16 mei, kan u alvast vinden onder de update van 7 april.  Volgende aanvullende informatie kan alvast worden gegeven:

 

De werken van Pidpa in de Guido Gezellestraat en Stationsstraat zijn gestart op 17 april, dus kort na de start van de werken van Eandis.  Ze zullen bijgevolg nagenoeg parallel verlopen. 

Eandis zelf plant nog vervolgwerken in de Pastorijstraat, Kerkstraat, A. Van Landeghemstraat (deel aan kerk) en Torenstraat.  Zo sluiten zij het traject van hun nieuwe leidingen richting Groene Laan.  Op dit traject blijft het verkeer steeds mogelijk, al zal ook hier uiteraard hinder te verwachten zijn (parkeerverbod, beurtelings doorgaand verkeer,... ).  Deze werken vatten vermoedelijk rond juli aan.

 

Een plannetje met aanduiding van alle zones waar de nutsbedrijven nog werken plannen kan u hier vinden.  De verschillende fasen werden in een verschillende kleur aangeduid.

 

Ook voor de wegeniswerken werd een meer concrete planning uitgewerkt.  Volgende fasen worden onderscheiden; de bijhorende omleidingsplannetjes kan u downloaden door op de fase zelf te klikken:

  • Fase 1: Afbraak woningen Stationsstaat en opkuis park: juni - juli 2017
  • Fase 2A: Rioleringswerken kruispunt Schoolweg-Stationsstraat + aanvat werken Schoolweg: 1 - 5 augustus 2017
  • Fase 2B: Riolerings- en wegeniswerken Schoolweg: augustus - december 2017
  • Fase 2C: Riolerings- en wegeniswerken Schoolweg (einde) + wegeniswerken kruispunt E. Vanderveldestraat: oktober - december 2017
  • Fase 2D: Riolerings- en wegeniswerken verbindingsweg Schoolweg-A. Van Landeghemstraat: januari - februari 2018
  • Fase 3A: Riolerings- en wegeniswerken Stationsstraat (tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat): januari - mei 2018
  • Fase 3B: Wegeniswerken Stationsstraat + kruispunt Schoolweg-Stationsstraat: april 2018
  • Fase 4: Aanleg park: april - juni 2018

 

Het einde van de werken is bijgevolg voorzien tegen het bouwverlof van 2018.

 

 

Update 8 november 2017:

 

Vanaf vrijdag 10 november tot en met maandag 13 november zal aannemer DCA de overgangshellingen plaatsen voor de latere verkeersplateaus, zowel aan de bibliotheek als aan het kruispunt met de E. Vanderveldestraat.  Als gevolg hiervan zullen de beide toeritten tot de parking in deze periode ingesloten raken tussen beide werfzones en zal de parking een viertal dagen niet bereikbaar zijn.  Ook de verdere Schoolweg zal niet bereikbaar zijn aangezien er eveneens overgangshellingen komen ter hoogte van de aansluiting met de Jan Helmanstraat en voorbij de bibliotheek.

 

Vanaf 14 november, dus aansluitend op voorgaande werken, wordt vervolgens het verkeersplateau aan de bibliotheek zelf aangelegd.  Aangezien dit wordt uitgevoerd in uitgewassen beton zal deze ganse zone, inclusief de aansluiting met de Jan Helmanstraat, zeker tot maandag 4 december niet bereikbaar zijn voor wagens,… .  Voetgangers zullen uiteraard wel relatief snel weer de oversteek aan de bib kunnen maken (vanaf donderdag).

 

Dit betekent dat vanaf 14 november de parking aan de Schoolweg enkel nog te bereiken zal zijn vanaf de Dendermondsesteenweg/E. Vanderveldestraat.

 

Echter, op maandag 20 november volgt ook de onderlaag asfalt in de rest van de Schoolweg.  Deze dag zal de ganse straat bijgevolg opnieuw volledig afgesloten worden voor alle verkeer, en wordt de parking weer één dag onbereikbaar.

 

Bedoeling is de Schoolweg af te kunnen werken tegen het kerstverlof zodat deze tegen het nieuwe jaar opengesteld kan worden.  Ook het verbindingswegje tussen de Schoolweg en markt zou tegen deze periode afgewerkt moeten raken. 

 

Na nieuwjaar starten vervolgens de werken in de Stationsstraat.

 

 

Update 8 december 2017

 

De werken in de Schoolweg gaan de laatste fase in.  In deze zone moeten nog een aantal voetpaden en het fietspad verder afgewerkt worden, alsook de bermen.  Daarnaast is het ook nog wachten op de plaatsing van de openbare verlichting, definitieve signalisatie en schuilhuisjes aan de bushaltes, en tot slot het aanbrengen van de toplaag in asfalt. 

Aangezien enkele van deze werken nog een belangrijke impact hebben, zal de Schoolweg ten vroegste tegen februari 2018 opengesteld kunnen worden voor het verkeer.  Tot dan blijft de weg werfzone en zal enkel lokaal verkeer toegelaten worden om de parking aan de Schoolweg te bereiken, of de particuliere garages binnen de werfzones.  De parking zelf blijft in deze periode nog gratis.  Doorgaand verkeer blijft verboden.  Dit betekent dat ook de omleiding voor De Lijn nog zeker tot februari van kracht blijft.  De huisvuilophaling kan wel doorgaan binnen de werfzone, de hinder voor de huisvuilwagens blijft beperkt vanaf heden. 

 

Vanaf 8 januari, dus net na het kerstverlof, starten ook de wegenis- en rioleringswerken in de Stationsstraat tussen de August Van Landeghemstraat en Schoolweg.  Vanaf deze datum zal dit gedeelte van de Stationsstraat bijgevolg volledig afgesloten worden en hebben enkel voetgangers nog doorgang.  Het kruispunt met de Schoolweg zelf blijft wel toegankelijk.  Als gevolg van deze werken zal de Pastorijstraat doodlopend worden, en wordt hier de enkelrichting opgeheven.  Het einde van deze werken is voorzien tegen juni 2018.

 

Vanaf april wordt de werfzone in de Stationsstraat uitgebreid met het kruispunt met de Schoolweg dat vanaf dan volledig heraangelegd wordt en haar nieuwe vorm krijgt.  Als gevolg van deze werken zullen alle zijstraten die hierop uitkomen (Schoolweg, Stationsstraat, Guido Gezellestraat en Herman Vosstraat) afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt.  Het einde van deze fase is eveneens voorzien tegen juni 2018.  Gedurende deze laatste fase zal uiteraard weer een grotere omleiding worden ingesteld langs de Jozef Wautersstraat.

 

Parallel met deze werken wordt ook verder gewerkt in het park zodat ook de werken hier gelijktijdig kunnen worden afgerond en de gehele werfzone uiterlijk tegen het bouwverlof kan worden opengesteld voor het publiek.

 

 

Update 18 april 2018

 

Op vrijdag 4 mei wordt de onderlaag asfalt voorzien in de Stationsstraat.  Gelijktijdig wordt ook de toplaag aangebracht in de Schoolweg waardoor deze straat nagenoeg volledig afgewerkt is, met uitzondering van de groenaanplanting.  De straat blijft echter afgesloten voor doorgaand verkeer aangezien het kruispunt Schoolweg-Stationsstraat nog enige tijd onderbroken blijft.  Op 4 mei zal de Schoolweg volledig afgesloten blijven voor de asfalteringswerken.  Ook de parking aan de Schoolweg is op dat moment onbereikbaar.  Hetzelfde geldt voor het steegje tussen de Schoolweg en August Van Landeghemstraat.  In functie van de weeromstandigheden,... kan deze datum nog licht wijzigen. 

 

 

Update 06 juni 2018

 

De wegeniswerken zijn hun allerlaatste fase ingegaan.  Tegen de Kanaalfeesten, dus 22 juni 2018, zullen de Schoolweg en Stationsstraat weer opengesteld worden voor het verkeer.  Nadien wordt er enkel nog gewerkt in het nieuwe park, al zal ook hier het grootste deel opengesteld kunnen worden tegen de Kanaalfeesten.  Enkel de kleine zone tussen de oude brouwerij en de August Van Landeghemstraat blijft vermoedelijk nog heel even werfzone, maar dit belet niet dat de rest van het park vanaf de Kanaalfeesten door iedereen gebruikt kan worden. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster